Consiliul National Secuiesc

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

Márton Zoltán, primarul din Ghindar, vicepresedintele Consiliului National Secuiesc, într-o scrisoare trimisã în data de 9 septembrie, a atras atentia vicepremierului Liviu Dragnea, cã guvernul României ar fi trebuit sã consulte autoritãtile publice locale cu privire le preconizata reformã administrativã. Mai jos facem publicã aceastã scrisoare.

Biroul de presã al Consiliului Nationla Secuiesc

Către Guvernul României

În atenţia Domnului Viceprim-ministru Liviu Dragnea

 

Stimate Domnule Viceprim-ministru!

 

Am luat act de răspunsul Secretariatului General al Guvernului României la scrisoarea noastră înregistrată sub. Nr. 20/8844/IM/26.06.2014., prin care am comunicat Hotărârea nr. 24/30.04.2014 a Consiliului Local al comunei Ghindari, privind unele măsuri privind apărarea unor interese legitime ale locuitorilor din comuna Ghindari, judeţul Mureş. În acest răspuns ne aţi informat, că scrisoarea noastră şi Memorandumul anexat „au fost înaintate Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, organ de specialitate al administraţiei publice centrale cu atribuţii în legătură cu analizarea şi luarea unor măsuri pentru rezolvarea problemei de natura celei solicitate, în conformitate cu prevederile legale în materie”.

Prin hotărârea amintită, şi memorandumul care este parte integrantă a hotărârii am exprimat în numele colectivităţii locale a comunei Ghindari, poziţia noastră faţă de reforma administrativă planificată a României şi opţiunea populaţiei din comună privind această reformă.

Având în vedere prevederea articolului 4., alineat 6. a Cartei Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată de România prin Legea nr. 199/1997, conform căreia „autorităţile administraţiei publice locale trebuie să fie consultate, pe cât posibil, în timp util şi în mod adecvat, în cursul procesului de planificare şi de luare a deciziilor pentru toate chestiunile care le privesc in mod direct” considerăm, că Guvernul României a omis o obligaţie impusă prin lege, şi anume consultarea autorităţile administraţiei publice locale în legătură cu reforma administrativă din România.

Decizia privind această reforma a depăşit mult etapa planificării, având în vedere demersurile făcute în vederea modificării Constituţiei. Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României a formulat un amendament la articolul 3., prin care enumerarea categoriilor de unităţi administrativ teritoriale ale României, comună, oraş, judeţ se completează cu o noua categorie: regiune. Decizia nr. 80 a Curţii Constituţionale din 16 februarie 2014 nu contestă acest amendament, deci calea spre reforma administrativă este liberă. Este de notorietate, că acest demers este necesar în vederea punerii în practică a planului guvernului care priveşte atribuirea de prerogative administrative regiunilor de dezvoltare, şi a depăşit de mult etapa de planificare. Acest plan administrativ a fost larg vehiculat în presă, chiar şi de Dvs. Domnule Viceprim-ministru, când aţi declarat: „Legislaţia aferenta este aproape gata şi după ce se modifica Constituţia, legislaţia ajunge în Parlament, se modifica, înfiinţăm regiunile prin lege, se fac alegeri si începe perioada de tranziţie, un an, un an si jumătate, prin care operaţionalizăm toate instituţiile regionale.” În consecinţă Guvernul consideră deja stabilită delimitarea regiunilor administrative care se vor crea, mai mult decât atât, a demarat reorganizarea administrativă în mai multe domenii (finanţe, sănătate, etc.) prin crearea de structuri regionale.

Planul a fost susţinut de studiul „ştiinţific”, raportul CONREG, comandat însăşi de către Guvernul României.

Aceste demersuri nu au fost precedate de consultarea autorităţile administraţiei publice locale, aşa cum prevede Legea 199/1997, privind ratificarea Cartei de la Strasbourg, şi sunt contrare intereselor legitime ale populaţiei din comuna Ghindari şi a tuturor colectivităţilor locale din Ţinutul Secuiesc.

Consiliul Local al Comunei Ghindari prin Hotărârea nr. 24/30.04.2014 şi-a exprimat o poziţie clară faţă de aceste demersuri, poziţie pe care era obligaţia Dvs., obligaţia Guvernului României să o solicite în conformitate cu Legea 199/1997 amintit anterior. Însă nu este suficient că Guvernul României omite o obligaţie legală, încălcând interese legitime publice, încălcând angajamente asumate de România prin ratificarea Cartei de la Strasbourg, dar chiar intervine prin prefecţii judeţelor pentru a anula pe cale judecătorească hotărârile adoptate de consiliile locale, care exprimă opţiuni ale colectivităţilor locale privind reforma administrativă din România.

Astfel Prefectul Judeţului Mureş a formulat în data de 17.06.2014. o acţiune în contencios administrativ, prin care a solicitat instanţei anularea Hotărârii nr. 24/30.04.2014 a Comunei Ghindari.

Înăbuşirea exprimării libere a opiniilor cetăţenilor în acest subiect, încercarea vădită de intimidare a populaţiei sunt explicabile şi prin declaraţiile Dvs. din presă:

„Aflat la Galaţi în turneul "Dezbatere publica privind procesul de regionalizare şi descentralizare din România", proiect anex modificării Constituţiei, vicepremierul Liviu Dragnea a fost întrebat daca fosta regiune Mures Autonomă Maghiara va renaşte odată cu regionalizarea ţării. "Nu am decât doua cuvinte pentru aceste subiect", a răspuns viceprim-ministrul, parafrazând o vorba celebra: "Ex Clus"”.

Am luat act cu profundă consternare de ironia Dvs. Domnule Viceprim-ministru, modul cum abordaţi o doleanţă legitimă a populaţiei din fosta Regiune Mureş Autonomă Maghiară, desfiinţată de altfel de cea mai oribilă dictatură din Europa postbelică, dictatura bolşevică a lui Nicolae Ceauşescu. Chiar dacă suntem de naţionalitate maghiară, suntem cetăţeni cu drepturi depline ai României, şi solicităm o abordare serioasă şi responsabilă a doleanţelor noastre, în spiritul articolului 4. alineat 2. al Constituţiei:

„România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială.”

În acelaşi timp considerăm corectă modul de abordare de către Senatul României a Hotărârii nr. 24/30.04.2014 a Consiliului Local al comunei Ghindari. Comisia pentru administraţia publică şi organizarea teritoriului din cadrul Senatului României ne-a transmis mulţumiri „pentru propunerile şi sugestiile” noastre referitore la reforma administrativă, şi ne a asigurat că acestea vor fi „foarte atent examinate şi se va ţine seama de ele în proiectele de lege care intră pe agenda de lucru a Comisiei.”

Solicităm un mod similar de abordare a doleanţelor noastre şi de către Guvernul României şi în acest scop vă rugăm:

1. Să dispuneţi prefectului Judeţului Mureş retragerea acţiunii în contencios administrativ, prin care a solicitat instanţei anularea Hotărârii nr. 24/30.04.2014 a Comunei Ghindari.

2. Să consultaţi fără întârziere autorităţile administraţiei publice locale în mod adecvat privind reforma administrativă din România, şi să nu împiedicaţi sub nici o formă exprimarea liberă a opţiunilor colectivităţilor locale.

3. Să faceţi o analiza amplă, profundă şi responsabilă a solicitărilor noastre, exprimate în Hotărârea amintită, şi luarea unor măsuri cu:

a. Respectarea Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare, ratificată de către România prin Legea nr. 282/2007. Care în art. 7 stabileşte că „în ceea ce priveşte limbile regionale sau minoritare, în zonele în care aceste limbi sunt folosite şi în funcţie de situaţia fiecărei limbi, părţile îşi întemeiază politica, legislaţia şi practica pe următoarele obiective şi principii: ... b) respectarea ariei geografice a fiecărei limbi regionale sau minoritare, în aşa fel încât diviziunile administrative existente ori noi să nu constituie un obstacol pentru promovarea respectivei limbi regionale sau minoritare.”

b. Respectarea art. 16 din Convenţia cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, ratificată prin Legea nr. 33/1995, care prevede: „părţile se vor abţine să ia măsuri care, modificând proporţiile populaţiei din arii locuite de persoane aparţinând minorităţilor naţionale, sunt îndreptate împotriva drepturilor şi libertăţilor decurgând din principiile în scrise în prezenta convenţie-cadru".

c. Respectarea articolului 5 din Carta Europeană a Autonomiei Locale, ratificată prin Legea nr. 199/1997, care reglementează protecţia limitelor teritoriale ale unităţilor administrativ-teritoriale, şi conform căreia „pentru orice modificare a limitelor teritoriale locale, colectivităţile locale în cauză trebuie să fie consultate în prealabil, eventual pe cale de referendum, acolo unde legea permite etc.”

Menţionez, că prezenta constituie procedură prealabilă, în conformitate cu prevederile Art. 7 din Legea 554/2004, iar în cazul în care nu onoraţi solicitarea prezentată şi refuzaţi în continuare consultarea autorităţilor administraţiei publice locale în privinţa reformei administrative, drept şi interes legitim a colectivităţilor locale, mă voi adresa instanţei de contencios administrativ.

 

Cu respect:

Márton Zoltán

primar

 

Ghindari/Makfalva 09-09-2014

Simbolurile noastre

Autonomie

Petitii

Stiri

A Bethlen Gábor Alap támogatásával:

bga alap logo

SzNT cimerConsiliul Naţional Secuiesc
Sfântu Gheorghe, Str. Konsza Samu nr. 21.
Judeţul Covasna – România
Mobil: (+40) 0744 834 617
Email: szntiroda@gmail.com

Conturi bancare al Consiliul Național Secuiesc
Asociația Siculitas

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01