Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

Székelyföld Önkormányzati Tanácsának, amely döntéshozó testület és polgári közképviseletet gyakorolva tulajdonképpen úgy működik, mint a parlament, hatásköre kiterjed a társadalmi gondozásra és a társadalombiztosításra. E területeken törvényerejű rendeleteket bocsáthat ki és saját autonóm intézményeket létesíthet. Lám, milyen kiemelt jelentőségű lesz Székelyföldön a társadalmi önkormányzás, a hátrányos helyzetben levő társadalmi csoportok védelme! Ehhez kell megfelelő anyagi alapot teremteni, amelynek egyik feltétele a gazdasági- és a pénzügyi autonómia!

Székelyföld Önkormányzati Tanácsának, amely döntéshozó testület és polgári közképviseletet gyakorolva tulajdonképpen úgy működik, mint a parlament, hatásköre kiterjed a társadalmi gondozásra és a társadalombiztosításra. E területeken törvényerejű rendeleteket bocsáthat ki és saját autonóm intézményeket létesíthet. Lám, milyen kiemelt jelentőségű lesz Székelyföldön a társadalmi önkormányzás, a hátrányos helyzetben levő társadalmi csoportok védelme! Ehhez kell megfelelő anyagi alapot teremteni, amelynek egyik feltétele a gazdasági- és a pénzügyi autonómia!

 

Az Önkormányzati Tanács saját hatáskörében közbiztonsági hatóságot állíthat fel, a törvényes rendelkezéseknek megfelelően, az Alkotmányban nem szabályozott esetekben. Ez azt jelenti, hogy a törvény által újralétesített történelmi Székelyföldön a régió önkormányzata a közrend védelmére választások eredményeként létesít és nevez ki karhatalmi hatóságot. Tehát a törvényerejű statútum által elnyert hatáskörről van szó, s ezen keresztül a karhatalom civil szervezetként működtetéséről!

 

A Statútum-tervezet szerint az Önkormányzati Tanács felelőssége a rádió- és televízióállomások adására vonatkozó törvényes rendelkezések sajátos előírásokkal kiegészítése és érvényesítése. E rendelkezés megegyezik azzal a demokratikus alapelvvel, hogy az autonóm régió önkormányzatának, tehát a régió közösségének, lehetősége legyen az országos központosított rendelkezéseket a régió adottságainak megfelelően módosítania. Ennek jelentőségét megérthetjük, ha a Gyergyószentmiklósi két kábeltelevízió közötti diszkriminációra gondolunk! A város-, illetve a régió kollektivitásának szolgálatában nem lehet majd politikai alapon megkülönböztetni, nem lehet majd nagyobb nézettségű adósávokkal más tv-adókat háttérbe szorítani. A nézettségnek és az igénynek kell majd meghatároznia, melyik kábeltelevíziónak lesz több előfizetője és nem a hatalmi szabályozásnak!

 

A statútum-tervezetnek egyik legfontosabb előírása, hogy az Önkormányzati Tanács hatáskörébe tartozó területeken Székelyföld törvényerejű rendeletei a régió területén elsőbbséget élveznek. Olyan esetekben pedig, amelyekről az Önkormányzati Tanács saját hatáskörében nem rendelkezik, az állam törvényeit alkalmazzák. Mit jelent ez? Azt, hogy Székelyföld döntéshozó testülete által hozott rendeleBővebben...tek, amelyeket törvényes felhatalmazás alapján hoz, a régió területén érvényesek, mégpedig olyképpen, hogy itt ezeket hajtják végre, s az állam törvényei azon területeken hatnak, amelyeken a rendelkezési jogot a törvényerejű statútumban nem ruházták át a régióra. Ilyen terület például a külügy, a hadügy, a nemzetbiztonság, és még jó néhány állami rendelkezési hatáskör.

 

Ám, a statútum-tervezet előírása szerint az Önkormányzati Tanács igényelheti, hogy a Kormány ráruházzon vagy rábízzon olyan hatásköröket, amelyeket a jelen autonómia-statútum nem szabályoz. Miért van ilyen előírás, amely tulajdonképpen megtalálható az Európai Unió autonóm közösségeinek védelmét szolgáló területi autonómiákban? Azért, mert a törvény által jóváhagyott autonómia-statútumban feltüntetett hatáskörök és jogosítványok az első időszakban még nem teljesek, hiszen az őshonos közösség és a hatalom közötti megegyezés eredményei. A demokratizálódás kiteljesedése azonban lehetővé teszi, hogy a régió szabadságfoka – hatásköre – egyre teljesebbé váljék. Erre példa Dél-Tirol, amelynek autonómia-statútumában 2004-ben szüntették meg a prefektusi intézményt! A területi autonómia védelmében pedig épp tavaly léptek fel a dél-tiroliak és az osztrák kancellár az olasz kormány azon próbálkozása ellen, hogy bizonyos szabályozási területeken beavatkozhasson Dél-Tirol ügyeibe! Lám, milyen jelentősége van a régió autonómiájának és ezen önkormányzás megőrzésének, erősítésének! E nélkül nincs egyenlőség, nincs szabadság!

 

Székelyföld Önkormányzati Tanácsának rendeleteit, határozatait végre is kell hajtani! A statútum-tervezet erre a hatáskörre az Önkormányzati Bizottságot jelöli.
Az Önkormányzati Bizottság Székelyföld autonóm régió közhatalmát saját hatáskörében gyakorló, végrehajtó testület. Elnökét Székelyföld elnöke nevezi ki. Tagjait, a bizottság elnökének javaslatára, a kinevezésétől számított harminc napon belül, az Önkormányzati Tanács titkos szavazással négy év időtartamra jelöli ki. Ezen időtartam alatt, érvényes bizalmatlansági szavazás esetén, a bizottsági tag, a működési szabályzatban foglalt feltételeknek megfelelően, a régió elnöke által hivatalából felmenthető. E folyamatból rögtön következtethetünk az önkormányzatiság alapelvének alkalmazására: a hatalmak (hatáskörök) szétválasztására. Az Önkormányzati Tanács a döntéshozó, az Önkormányzati Bizottság a végrehajtó! Mindkét testület átfedés nélkül működik, olyképpen, hogy tevékenysége csakis Székelyföldre terjed ki, s ezen belül a legszigorúbban tiszteletbe tartja a székek és a helyi önkormányzatok autonómiáját!


Tulajdonképpen ez az önkormányzás alapfeltétele: nincs felülrendeltség, tehát senki nem parancsolhat a helyi tanácsnak, senki nem adhat utasítást a széki önkormányzatnak!

 

2005. február 22.

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

A Bethlen Gábor Alap támogatásával:

bga alap logo

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO