Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

SZABADSÁGOT A SZÉKELY NÉPNEK!
AUTONÓMIÁT SZÉKELYFÖLDNEK!

I. Miért van szüksége a székely népnek a területi autonómiára?

- Azért, hogy a székelység szülőföldjén, többségben megmaradjon, magyarnak!

A székely székek önkormányzásának és Székelyföld autonómiájának történelmi múltja van, amelyet az e régióban ezer éve őshonos lakosság több, mint hatszáz éven át megélt! Az elmúlt 85 év pedig, Székelyföld magyar nemzeti önazonosságú lakói, a szülőföldjén ma is 76 százalékos többségben levő székelység számára, az alárendeltséget, a kiszolgáltatottságot, a vagyonától való megfosztottságot, a másodrangú állampolgárságot jelentette.

A 2003-2004-es esztendőben a székelység olyat tett, ami természetes következménye volt egy közel évszázados vágynak és akaratnak: a közvetlen demokrácia eszközével hiteles közképviseletet hozott létre . Mind ezt azért, hogy a székely nép, szülőföldjén őshonos autonóm közösségként, az Európai Unió jogállamaiban élő autonóm közösségek területi önkormányzásához hasonlóan, elnyerje a teljes és tényleges egyenlőséget!

- Azért, hogy a székely nép, saját sorsáról dönthessen !

 

Ezt a szabad választásokon való részvétellel és népszavazás révén érheti el! Ma a székelység számára a népszuverenitás ezen eszközeinek használata korlátozott: nincs szabad jelölés, de van listán irányított szavazás, van hatalmi eszközzel szavatolt „egypártrendszer”! És vannak tanácsi határozatokat megsemmisítő bírósági döntések a Székelyföld újralétesítésére vonatkozó népszavazásról!
Székelyföld autonómiája azt jelenti, hogy Székelyföld polgárai, a közvetlen demokráciát gyakorolva, saját kebelükből választanak döntéshozó testületeket (helyi-, széki tanácsokat és Székelyföld Önkormányzati Tanácsát), amelyeknek tevékenységében, azon döntési hatáskörökben, amelyeket törvény által elnyertek, nem szólhat bele a központi hatalom!


Addig, amíg nincs Székelyföldnek törvény által szavatolt autonómiája, amíg működési szabályzatában (Statútumában) nem találhatók meg a magyar nemzeti önazonosság védelmére, a gazdasági és a pénzügyi önállóságra vonatkozó hatáskörök, addig nem beszélhetünk a Székelység teljes és tényleges egyenlőségéről!

- Azért, hogy a megkülönböztetés minden formája megszűnjön!

A történelmi területén őshonosként ma is többségben levő székely népnek egyenlő jogokkal, egyenlőséget szavatoló autonómiával kell rendelkeznie!
Ahhoz, hogy a székelység szülőföldjén teljes egyenlőségben éljen, tehát ugyanolyan szabadsággal élhesse meg magyar nemzeti önazonosságát, mint a román nemzethez tartozó - törvény által újra kell létesíteni Székelyföldet, mint közigazgatási régiót!
Székelyföldön a székely nép ténylegesen megélheti majd az egyenlőséget, mert a régió a többségben levő magyar közösség nemzeti önazonosságának megőrzésére, sajátos hatásköröket, területi autonómiát kap.

 

- Azért, hogy a székely nép tiszteletben tarthassa és ápolhassa történelmét, hagyományait!

Székelyföldet nem lehet csupán az átadott közigazgatási- és fejlesztési hatáskörök birtokosának és gyakorlójának tekinteni. A székely nép történelmét és hagyományait is tiszteletben kell tartani, mert ezáltal nem csak az ország, hanem Európa kulturális
gazdagodásához is hozzájárul. - Azért, mert Székelyföld autonómiája nélkül a székely népnek nincs jövője!
Székelyföld Autonómia Statútumának törvény általi jóváhagyása nélkül nincs a demokrácia eszközével újralétesített Székelyföld!
A székelységnek joga van a területi önkormányzásra, hiszen a Székelyföldön őshonos, ahol ma is 76 %-os többségben van!

 

II. Mit jelent a székely népnek, e történelmi régió lakóinak Székelyföld önkormányzása?

- Lehetővé válik Székelyföld önkormányzatainak megválasztása!

Székelyföld törvény általi újralétesítésével lehetővé válik Székelyföld önkormányzatainak megválasztása! Ezek a választások demokratikusak lesznek, nem lehet majd megakadályozni sem polgárt, sem szervezeteket, hogy szabadon jelölhessenek és szabadon választhassanak!
Az autonóm régió választott önkormányzata pedig nyomban kijelöli Székelyföld székhelyét, saját hatáskörben kialakítja intézményrendszerét, amely csakis a székely székek önkormányzatai közötti összehangoló hatáskört látja el, ezen önkormányzatok felhatalmazásából és anyagi támogatásával!

- Lehetővé válik Székelyföld Önkormányzati Tanácsának (Parlamentjének) meválasztása!

 

Székelyföld törvény általi újralétesítése után, általános, titkos, közvetlen és szabad választások révén létrejön Székelyföld Önkormányzati Tanácsa (Parlamentje). Az Önkormányzati Tanácsnak, mint közhatóságnak, hatáskörébe tartozik majd azoknak a feltételeknek a kialakítása, amelyek biztosítják az egyének és az általuk alkotott közösségek teljes és tényleges egyenlőségét és szabadságát.


Székelyföldnek tehát lesz döntéshotó Önkormányzati Tanácsa (Parlamentje), lesznek széki és helyi tanácsai. És Székelyföldnek lesz Elnöke!

- Lehetővé válik, hogy Székelyföldön a magyar nyelv egyenrangú legyen az állam hivatalos nyelvével!

Ez nem csak az őshonos székely nép magyar nemzeti önazonosságának védelmét szolgálja, hanem a történelmi régióban élő nemzeti közösségek teljes egyenlőségét is!
Az autonóm régió és a hozzá tartozó székely székek és települési helyi önkormányzatai biztosítani fogják a magyar és a román nyelv természetes és hivatalos használatát, elfogadva minden olyan rendszabályt, amelyre szükség van megismerésük érdekében, megteremtve minden olyan feltételt, amely garantálja teljes egyenlőségüket.

- Lehetővé válik az önálló közigazgatási berendezkedés!

 

Székelyföld tervezett közigazgatási berendezkedése sajátos: a régió és a települési közigazgatás között megjelenik egy másik szint: a szék! A történelem során, több mint hatszáz éven át, a székely székek képesek voltak az önkormányzásra, s a székely nép, a Székelyföld megmaradását jelentették!
Székelyföld önkormányzata, autonóm régióként, kiépíti saját közigazgatási rendszerét.

 

III. Milyen következményekkel jár a székely nép önrendelkezése, Székelyföld autonómiája?

- Székelyföldön, többek között:
- a magyar nyelv egyenrangú lesz az állam hivatalos nyelvével,
- tilos lesz a nemzetiségi arányok megváltoztatása,
- tilos lesz népszavazás nélkül a települések és Székelyföld határainak módosítása,
- lesz önálló, magyar nyelvű közoktatási hálózat – óvodától egyetemig,
- lesz önálló magyar nyelvű egyetem és főiskolák,
- lesz magyar nyelven továbbképzés, átképzés, a tudományos fokozat megszerzése, turományos kutatás,
- lesz önálló magyar tanfelügyelet,
- lesz teljes szabadsága a magyar nyelvű egyházi oktatásnak,
- lesznek önálló magyar nyelvű kulturális intézmények,
- lesz önálló magyar nyelvű tömegtájékoztatás,
- lesz önálló magyar nyelvű rádió- és TV adás,

- Székelyföldön, a székely néphez tartozók:
- magyarul tudókhoz, magyarul szólnak a hivatalokban,
- magyar nyelven írt iratokat adnak be a hivatalokba és magyarul írt válaszokat kapnak,
- magyarul beszélnek a bíróságokon és azt megérti ügyvéd, bíró, ügyész egyaránt,
- magyarul szólnak a rendőrökhöz, s azok magyarul válaszolnak,
- magyarul beszélnek az állami vállalatokban, az állami intézményekben és a pénzintézményekben, s ott meg is értik, amit mondanak,
- magyarul mondják el panaszukat az orvosoknak, s azok magyarul válaszolnak,
- magyarul szólnak a gyermekotthoni gondozókhoz, az öregotthonban szolgálatot teljesítőkhöz, akik magyar nyelven válaszolnak.

- Megvalósul Székelyföld pénzügyi autonómiája!

Az autonóm régiónak rendelkeznie kell a hatáskörökhöz, jogosítványokhoz kapcsolódó feladatok ellátásához nélkülözhetetlen eszközökkel, tehát a pénzügyi és a gazdasági autonómiával!

- önálló költségvetés és pénzgazdálkodás,
- az Európai Uniós fejlesztési alapok önálló megpályázása és felhesználása,
- állami költségvetésből, a szolidaritás elve alapján, megfelelő támogatás a régió közköltségeinek kiegészítésére,
- adományok és egyéb pénzforrások feltárása, megpályázása és felhasználása,
- a gazdasági pályázati esélyegyenlőség szavatolása,
- a kisvállakozók anyagi támogatása,
- az adók helyben tartása,
- a természeti kincseket kitermelő és értékesítő vállalkozások Székelyföldön való bejegyzése és a hasznosítások újrapályáztatása,
- az erdők volt tulajdonosaiknak való azonnali és maradéktalan visszajuttatása,
- az erdőírtások azonnali leállítása,
- a közbirtokosságok jogainak visszaállítása és védelme,
- munkahelyek létesítése a hagyományos iparágak újraélesztésével és támogatásával.

- Székelyföldön helyben marad az adók 90 százaléka!

- a székely tulajdonok sajátos védelemben részesülnek,
- támogatják a kisvállalkozásokat,
- korlátozzák a kiskereskedelmet megsemmisítésé előidéző, nagy áruforgalmazók monopóliumok kétesítésér,
- a szolgáltató-, a termelő- és a kitermelő vállalkozásokat Székelyföldön jegyzik be, hogy az adóztatás itt történjen,
- az adók 90 százaléka Székelyföldön marad,
- Székelyföld természeti kincseit Székelyföld lakói védik és hasznosítják,

- Székelyföld gyors és tartós gazdasági fejlődése!

 

Az Európai Unióban létező autonóm régiók éppen azért a legfejlettebbek, mert az autonóm közösségek a népek önrendelkezési jogával élnek és a történelmi területükön önkormányoznak! Ilyen jövő vár a székely népre, Székelyföldre is, ha élni tud önrendelkezési jogával!

 

2006. május 8.

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

A Bethlen Gábor Alap támogatásával:

bga alap logo

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO