Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

Uzon község önkormányzata - Háromszéken elsőként - elfogadta azt a határozatot, amelyben kifejezésre juttatják igényüket, hogy a többi 152 székelyföldi önkormányzattal közösen egyetlen, önálló közigazgatási régióba akarnak tartozni, amely a Székelyföld nevet viselje, és amelynek különleges jogállását egy sarkalatos törvény szabályozza és ahol a magyar nyelv is hivatalos nyelv.

Február tizenkettedikén felhívásban kértük Székelyföld önkormányzatait, hogy egy határozat elfogadásával egységesen nyilvánítsák ki az általuk képviselt közösségek autonómia iránti igényét, és tegyék láthatóvá „a nagyvilág számára, amit a prefektusi önkény a népszavazások meggátolásával el akar rejteni: a székely falvak és városok egységes akarattal egyetlen, de különálló közigazgatási egységbe akarnak tartozni.” Az elkészített tervezet arra is kitér, hogy „ez a közigazgatási egység viselje a Székelyföld nevet, egy szerves törvény szavatolja számára az autonómiát, és területén az állam nyelve mellett legyen hivatalos nyelv a magyar.”

Románia parlamentje zászlótörvényt készül megalkotni, amelynek egyetlen világos célja a székely zászló szabad használatának korlátozása.

Az elmúlt idõben különbözõ forrásokból jutott el hozzánk a hír, hogy többen is kezdeményeznének gyûjtést a március tizedekén megtartott autonómia tüntetés miatt a szervezõre kiszabott büntetés kifizetésére. Túl azon, hogy ezeket a kezdeményezéseket a közösségi összetartozás érzése motiválja, és ezért köszönet jár értük, szükséges tisztázni néhány elvi kérdést.

Wilson elnök már 1918-ban megfogalmazta, azóta nemzetközi szinten általánosan elismert jog a népek önrendelkezéshez való joga. Ha az Európai Unió a jog és a demokrácia földje, akkor ennek az elvnek érvényesülnie kell nem csak az Unió jogrendjében, de mindennapi gyakorlatában is.

A Maros megyei csendőrség a Székely Szabadság Napjának szervezőjére az Izsák Balázs által képviselt Siculitas Egyesületre törvényellenesen szabott ki 12.000 lej értékű büntetést.

Magyarország a felperesek mellett, Szlovákia, Görögország és újabban Románia az alperes oldalán kérte belépése jóváhagyását abban a perbe, amelyet a Székely Nemzeti Tanács által kezdeményezett és a jogszabályokban elõírt polgári bizottság képviselõi – Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke, és Dabis Attila, az SZNT külügyi titkára – indítottak az Európai Unió luxemburgi bíróságán az Európai Bizottság ellen, a Kohéziós politika a régiók egyenlõségéért és a regionális kultúrák fenntartásáért címû polgári kezdeményezés ügyében. A keresetben a felperesek azt kifogásolják, hogy a bizottság jogalkotási hatáskörén kívülinek tekintette és elutasította a kezdeményezés beiktatását.

Március 10-én, a Székely Szabadság Napján ismét tízezrek tüntettek Székelyföld autonómiájáért. A postaréti megemlékezés és tiltakozás résztvevõi kék-aranysárgába borították a székely vértanúk emlékmûvét bizonyítva ismét, jelezve hogy nem lankad a következetes kiállás alapvetõ közösségi törekvésünk iránt. Köszönet érte mindazoknak, akik – fáradságot és idõt nem kímélve – eljöttek Marosvásárhelyre, és azoknak a marosvásárhelyieknek, akik ismét nagy számban tisztelték meg nemzeti ünnepünket.

2014. január 26.-án közzétett közleményben a politikai pártoktól azt kértem, hogy jelképeiket, pártpolitikai üzeneteiket ne hozzák el Marosvásárhelyre, a Székely Szabadság Napjára. Jó lett volna, ha kivétel nélkül mindenki megérti, hogy a székelység autonómiaküzdelme nem váltható választási tőkévé, annak minden erkölcsi, politikai haszna egyedül a politikailag sokszínű, de az önrendelkezési jog alanyaként egy és oszthatatlan székely népé.

A Székely Szabadság Napja a vértanúkra való emlékezés mellett a szolidaritás, az összetartozás, az autonómia melletti kiállás ünnepe is. Egyben tiltakozunk az ellen, ami ezt a törekvést ellehetetleníti. Ezért tervezzük úgy, hogy a résztvevõk - akárcsak a korábbi években - a Székely Vértanúk emlékmûvénél tartott nagygyûlés után Marosvásárhely fõterére vonulnak, hogy elkísérjék azt a küldöttséget, amely az elfogadott dokumentumot átadja a címzett képviselõjének.

- A nagyvilág magyar közösségeihez -

Március tizedikén, a Székely Szabadság Napján, amikor Európa és a nagyvilág nagyvárosaiban a székelyekkel szolidaritást vállalók közösségei Székelyföld területi autonómiája mellett tüntetnek, akkor meg kell emlékezniük arról is, hogy Marosvásárhelyen, a megemlékezést követõ felvonulást betiltotta a hatóság. Ma már nem csak a székelyek jogos követelésének támogatására kell Románia nagykövetségei elé vonulni, hanem az alapvetõ emberi jogok védelmében is.

- Nyílt levél a székely önkormányzatokhoz -

Udvarhelyszék több településén kezdte meg tegnap fórumsorozatát a Székely Nemzeti Tanács elnöke. Izsák Balázs a program során egy sor székelyföldi települést keres fel, ahol találkozik az elöljárókkal, de mindenki számára nyitott fórumokon tájékozódik, illetve tájékoztat az autonómia-küzdelem aktuális kérdéseiben.

A Székely Szabadság Napjára készülve, az idén – tekintettel a választási évre – ismételten és még hangsúlyosabban el kell mondanunk: ezen a napon csakis a szabadságról, a székely nép autonómiatörekvéséről lehet szó és nem pártok, szervezetek, vagy ideológia csoportok üzeneteiről. Akárcsak a tavaly, Székelyföld aranysávos kék lobogója, sok száz és ezer példányban fogja hirdetni, egységesek vagyunk, és egyetlen célért gyűltünk össze.

A Sepsiszéki Székely Tanács felháborodással vette tudomásul, hogy a Brassói Táblabíróság jogerõs döntése értelmében Uzon polgármestere, dr. Ráduly István nemcsak arra kényszerült, hogy a székely zászlót eltávolítsa a polgármesteri hivatal homlokzatáról, hanem még jelentõs, több tíz ezer lejes pénzbírságot is kénytelen kifizetni.
Adjunk megfelelõ választ a székely jelkép, és az azt természetes és törvényes módon használó elöljáró elleni újabb hatósági akcióra: egy eltávolított zászló helyett tegyünk ki százat, erre kérjük Uzon község polgárait is.

A Székely Szabadság Napjának idei előkészítése során több olyan javaslat is érkezett, hogy azt ne március tizedikén szervezzük meg az idén, hanem egy másik napon.

Tegnap dr. Zsigmond Barna Pál, csíkszeredai főkonzul kíséretében Magyarország újonnan beiktatott bukaresti nagykövete, Zákonyi Botond első székelyföldi látogatása során a Székely Nemzeti Tanács sepsiszentgyörgyi székházában találkozott az SZNT vezetőivel, Ferencz Csaba és Tulit Attila alelnökkel, valamint Gazda Zoltánnal, a Sepsiszéki Székely Tanács elnökével. A megbeszélésen a felek a külképviselet és az autonómia közképviseletét ellátó SZNT együttműködési lehetőségeit elemezték.

Az elmúlt évben, a Székely Szabadság Napján több mint harmincezren emlékeztünk meg a székely vértanúk áldozatáról, akik a nemzeti önrendelkezésért adták életüket.

A székelyek történelmi tudatába mélyen bevésődött, hogy katonai berendezkedésük, a magyar királyságon belüli jogállásuk révén századokon keresztül Magyarország és a magyar nemzet védelmezői voltak. Ez a tudat nem csak nemzeti önérzetüket erősítette meg, hanem közösségi összetartozásukat is oly mértékben, hogy szülőföldjükön számbeli többségüket kisebbségi sorba kerülve, az asszimilációs politikai praktikák ellenére is mind a mai napig megőrizték.

Huszonöt évvel a diktatúra bukása után Románia még mindig adós a kommunista államhatalom által a magyar egyházaktól elkobzott egyházi javak jelentõs részének a visszaszolgáltatásával, jóllehet ez feltétele volt felvételének az Európa Tanácsba.

A székely nemzeti ellenállás két esztendejére, 1762-63-ra is emlékezünk a madéfalvi veszedelem 250 éves évfordulóján, 2014. január 7.-én.

November végén nyitottuk meg a lehetőséget a Székelyek Nagy Menetelése kiáltványának aláírására.

Marosvásárhelyi megemlékezés a madéfalvi veszedelemről

Két héttel ezelőtt nyitottuk meg aláírásra a Székelyek Nagy Menetelésének kiáltványát.

A Székelyek Nagy Menetelésének meghirdetése után felhívással fordultunk a világ magyarságához, hogy ki-ki lehetõségei szerint támogassa anyagilag is a rendezvényt, hogy azon tudjon részt venni mindenki, aki ott akar lenni, függetlenül attól, hogy fedezni tudja-e az útiköltségét. Tekintettel arra, hogy még október 27 után is érkeztek támogatások, mostanig nem tettünk közzé erre vonatkozó összesítést.

Az ENSZ szervezésében ez év november 25.-26.-án került megrendezésre Genfben a Kisebbségi Fórum hatodik ülésszaka. A konferencia megvitatta az Izsák Rita független szakértő által elkészített dokumentumot, amelynek címe: „A vallási kisebbségek jogainak szavatolására vonatkozó ajánlástervezet.”

Egy hónap telt el a Székelyek Nagy Menetelése óta. Közel egy hónapja ígérte meg Románia miniszterelnöke, Victor Ponta, hogy az alkotmány és az Európai Unió jogrendjének szellemében fog választ adni a székelyek igényeire. Pontosan ezt várják a tüntetés résztvevői, de mindazok a százezrek is, akik a televízión keresztül követték az eseményeket. A rendezvény kiáltványát elküldtük Románia kormányának, hogy a válaszadást megkönnyítsük.

A Székely Nemzeti Tanács elnökének
Izsák Balázs elnök úr részére

 A Székely Nemzeti Tanács két képviselője is vehetett át díjat Budapesten. Izsák Balázs elnök Bethlen Gábor-díjat, Gazda József alelnök Tamási Áron-díjat vehetett át november 15-én, az Uránia Nemzeti Filmszínházban.

A Székely Nemzeti Tanács tisztségviselõi, Izsák Balázs elnök, Dabis Attila külügyi megbízott és Márton Zoltán alelnök, 2013. november 15.-én Budapesten találkoztak Falah Mustafa Bakirral a Kurdisztáni Autonóm Régió Külügyminiszterével. Kölcsönösen tájékoztatták egymást közösségeik helyzetérõl és felvázolták a jövõbeni együttmu"ködés alternatíváit.

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO