Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

A szándékosan kiszivárogtatott RMDSZ autonómiastatútum elsõ visszhangját Kelemen Hunor jónak ítélte, ezért sietett elismerni, hogy az valóban az RMDSZ tervezete.

1. ELŐZMÉNYEK

A Székely Nemzeti Tanács 2004-ben elfogadott autonómia-statútumának függeléke Székelyföld önkormányzatainak felsorolásával kijelölte Székelyföld határait. Ez a körülbelül 13.500 km2 nagyságú terület, nem azonos Kovászna, Maros és Hargita megyével, és a Székely Nemzeti Tanács következetesen küzd ennek tudatosításáért.

A Székely Nemzeti Tanács nem egyszer nyilvánvalóvá tette, hogy az autonómiaküzdelem sikerének a kulcsa magának a székely közösségnek a kezében van. Ez azt jelenti, hogy nem azért lesz autonómia Székelyföldön, mert néhány politikus akarja, hanem azért, mert ez a közösség kinyilvánított akarata. Ezért volt kiemelt jelentõsége a 2006 és 2008 között lebonyolított népszavazásnak vagy a tavaly októberben a Székelyek Nagy Menetelésének.

A romániai elnökválasztás páratlan lehetőséget kínál arra, hogy Székelyföld autonómiája iránti közösségi igényünket minden eddigi mértéket meghaladó módon mutassuk fel.

A Székely Nemzeti Tanács védnöksége alatt zajlott szombaton a borzonti EMI-táborban az autonómia napja. Ennek keretében délelõtt 10,00 órakor kezdõdött népes közönség elõtt az az elõadássorozat és vita, amely az autonómiatörekvés 2014 évi állomásait elemezte.

A Román Hírszerző Szolgálat (SRI) igazgatója George Maior a napokban úgy nyilatkozott, hogy az általa vezetett intézmény feladatának tekinti, hogy megakadályozza a területi autonómia megvalósulását Románia területén.

Az Európai Bizottság hivatalos felszólítást küldött, amelyben Izsák Balázst és Dabis Attilát felszólítja, hogy távolítsák el a polgári kezdeményezésük honlapjáról és „minden más honlapról” az Európai Unió Bíróságához benyújtott keresetlevelüket és az Európai Bizottság ellenkérelmét, „továbbá gondoskodjanak arról, hogy azok ne legyenek hozzáférhetõek a nyilvánosság számára.” Az Európai Bizottság ultimátuma leszögezi: „a dokumentumok eltávolításának azonnali hatállyal meg kell történnie, de legkésõbb e levél kézhezvételét követõ 3 napon belül.”

Öt hónappal ezelõtt felhívással fordultunk Székelyföld önkormányzataihoz, hogy határozatban nyilvánítsák ki az általuk képviselt közösségek igényét az autonómiára, és tegyék láthatóvá a nagyvilág számára: a székely falvak és városok egységes akarattal egyetlen, de különálló közigazgatási egységbe akarnak tartozni.

Látva, hogy sorra érkeznek a székelyföldi önkormányzatoktól azok a határozatok, melyeket a Székely Nemzeti Tanács felhívására fogadtak el, s amelyekben a helyi közösségek legitim képviselõiként hitet tesznek egy autonóm Székelyföld létrejötte mellett, az Európa Tanács keretében mûködõ Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusának bürója úgy döntött, megbízta a Kongresszus monitoring bizottságát, hogy július harmadikai ülésén tárgyalja meg ezt kérdést, illetve levélben kérte fel Románia illetékes miniszterét, hogy fejtse ki a témában a kormány álláspontját.

Folytatódik a 2010-ben elindított partnerség és együttmûködés a Székely Nemzeti Tanács és az Európa Tanács Parlamenti Közgyûlésének (ETPK) magyar delegációja között.

A Székely Nemzeti Tanács saját jelképeinek elfogadásáról döntött 2004. január 17-én. A testület zászlóról, lobogóról és címerrõl szavazott, amelyek a Székely Nemzeti Tanács által meghirdetett célnak, Székelyföld területi autonómiájának, a székely önrendelkezésnek jelképeivé is váltak a következõ években. A székelység nagymúltú jelképeit, hagyományos színeit

Makfalva önkormányzatát arról tájékoztatta a Maros megyei prefektus, hogy megtámadta a közigazgatási bíróságon a Székelyföld autonómiáját támogató határozatot. Ezzel egy idõben a makfalvi önkormányzat levelet kapott Strasbourgból, az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusának fõtitkárságától, amelyben közlik Márton Zoltán polgármesterrel, hogy a Kongresszus Helyi Önkormányzatok Kamarájának Bürója megvizsgálta a dokumentumot, és úgy döntött, hogy megküldi Liviu Dragnea miniszterelnök-helyettes úrnak, hogy megadják a lehetõséget álláspontja kifejtésére.

Üdvözöljük Antal Árpád András sepsiszentgyörgyi RMDSZ-elnök azon szándékát, hogy minél hamarabb a parlament elé kívánja terjesztetni Székelyföld autonómia statútumát.

Kovászna megye prefektusa körlevélben szólítja fel Háromszék önkormányzatait, hogy ne fogadjanak el az uzonihoz hasonló, „memorandumnak nevezett petíciót, amelyben az etnikai alapú területi szeparatizmust mozdítják elő”. Marius Popica „jogi” érvei között szerepel az is, hogy „egy ilyen tartalmú határozat törvénytelen, jogi alap nélküli, mert az alkotmány és a hatályos törvények által adott hatásköröket meghaladva hozzák meg azokat”. A prefektus ugyanakkor felszólítja a jegyzőket, hogy ne ellenjegyezzék a „mélységesen törvénytelen” határozatokat.

- Csiki Sándor halálára -

 

Az alkatuknál fogva szelíd, csendes emberek közt nem ismertem elszántabbat, keményebbet nála. Elhunyt Csiki Sándor Marosszék Székely Tanácsának elnöke, a Székely Nemzeti Tanács küldötte.

A Székely Nemzeti Tanács és a Székelyföldért Társaság közötti stratégiai partnerség egyik jelentõs megvalósítása az a honlap, amelyik ingyenes levelezõ-rendszert kínál székely kötõdésû természetes és jogi személyeknek, illetve ahol sic.hu végzõdésû nevet vásárolhatnak honlapjuknak azok, akik ezzel is nyilvánvalóvá akarják tenni székely kötõdésület.

Ez év április 18-án felhívással fordultunk a székely önkormányzatokhoz és a székely emberekhez a székely zászló védelmében. A felhívásra okot az a súlyosan diszkriminatív törvénytervezet adott, amely zászlótörvényként vált hírhedtté, és amelynek egyetlen célja a székely zászló szabad használatának korlátozása.

Uzon község önkormányzata - Háromszéken elsőként - elfogadta azt a határozatot, amelyben kifejezésre juttatják igényüket, hogy a többi 152 székelyföldi önkormányzattal közösen egyetlen, önálló közigazgatási régióba akarnak tartozni, amely a Székelyföld nevet viselje, és amelynek különleges jogállását egy sarkalatos törvény szabályozza és ahol a magyar nyelv is hivatalos nyelv.

Február tizenkettedikén felhívásban kértük Székelyföld önkormányzatait, hogy egy határozat elfogadásával egységesen nyilvánítsák ki az általuk képviselt közösségek autonómia iránti igényét, és tegyék láthatóvá „a nagyvilág számára, amit a prefektusi önkény a népszavazások meggátolásával el akar rejteni: a székely falvak és városok egységes akarattal egyetlen, de különálló közigazgatási egységbe akarnak tartozni.” Az elkészített tervezet arra is kitér, hogy „ez a közigazgatási egység viselje a Székelyföld nevet, egy szerves törvény szavatolja számára az autonómiát, és területén az állam nyelve mellett legyen hivatalos nyelv a magyar.”

Románia parlamentje zászlótörvényt készül megalkotni, amelynek egyetlen világos célja a székely zászló szabad használatának korlátozása.

Az elmúlt idõben különbözõ forrásokból jutott el hozzánk a hír, hogy többen is kezdeményeznének gyûjtést a március tizedekén megtartott autonómia tüntetés miatt a szervezõre kiszabott büntetés kifizetésére. Túl azon, hogy ezeket a kezdeményezéseket a közösségi összetartozás érzése motiválja, és ezért köszönet jár értük, szükséges tisztázni néhány elvi kérdést.

Wilson elnök már 1918-ban megfogalmazta, azóta nemzetközi szinten általánosan elismert jog a népek önrendelkezéshez való joga. Ha az Európai Unió a jog és a demokrácia földje, akkor ennek az elvnek érvényesülnie kell nem csak az Unió jogrendjében, de mindennapi gyakorlatában is.

A Maros megyei csendőrség a Székely Szabadság Napjának szervezőjére az Izsák Balázs által képviselt Siculitas Egyesületre törvényellenesen szabott ki 12.000 lej értékű büntetést.

Magyarország a felperesek mellett, Szlovákia, Görögország és újabban Románia az alperes oldalán kérte belépése jóváhagyását abban a perbe, amelyet a Székely Nemzeti Tanács által kezdeményezett és a jogszabályokban elõírt polgári bizottság képviselõi – Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke, és Dabis Attila, az SZNT külügyi titkára – indítottak az Európai Unió luxemburgi bíróságán az Európai Bizottság ellen, a Kohéziós politika a régiók egyenlõségéért és a regionális kultúrák fenntartásáért címû polgári kezdeményezés ügyében. A keresetben a felperesek azt kifogásolják, hogy a bizottság jogalkotási hatáskörén kívülinek tekintette és elutasította a kezdeményezés beiktatását.

Március 10-én, a Székely Szabadság Napján ismét tízezrek tüntettek Székelyföld autonómiájáért. A postaréti megemlékezés és tiltakozás résztvevõi kék-aranysárgába borították a székely vértanúk emlékmûvét bizonyítva ismét, jelezve hogy nem lankad a következetes kiállás alapvetõ közösségi törekvésünk iránt. Köszönet érte mindazoknak, akik – fáradságot és idõt nem kímélve – eljöttek Marosvásárhelyre, és azoknak a marosvásárhelyieknek, akik ismét nagy számban tisztelték meg nemzeti ünnepünket.

2014. január 26.-án közzétett közleményben a politikai pártoktól azt kértem, hogy jelképeiket, pártpolitikai üzeneteiket ne hozzák el Marosvásárhelyre, a Székely Szabadság Napjára. Jó lett volna, ha kivétel nélkül mindenki megérti, hogy a székelység autonómiaküzdelme nem váltható választási tőkévé, annak minden erkölcsi, politikai haszna egyedül a politikailag sokszínű, de az önrendelkezési jog alanyaként egy és oszthatatlan székely népé.

A Székely Szabadság Napja a vértanúkra való emlékezés mellett a szolidaritás, az összetartozás, az autonómia melletti kiállás ünnepe is. Egyben tiltakozunk az ellen, ami ezt a törekvést ellehetetleníti. Ezért tervezzük úgy, hogy a résztvevõk - akárcsak a korábbi években - a Székely Vértanúk emlékmûvénél tartott nagygyûlés után Marosvásárhely fõterére vonulnak, hogy elkísérjék azt a küldöttséget, amely az elfogadott dokumentumot átadja a címzett képviselõjének.

- A nagyvilág magyar közösségeihez -

Március tizedikén, a Székely Szabadság Napján, amikor Európa és a nagyvilág nagyvárosaiban a székelyekkel szolidaritást vállalók közösségei Székelyföld területi autonómiája mellett tüntetnek, akkor meg kell emlékezniük arról is, hogy Marosvásárhelyen, a megemlékezést követõ felvonulást betiltotta a hatóság. Ma már nem csak a székelyek jogos követelésének támogatására kell Románia nagykövetségei elé vonulni, hanem az alapvetõ emberi jogok védelmében is.

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

A Bethlen Gábor Alap támogatásával:

bga alap logo

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO