Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

2009. december 19., szombat
SZÉKELY NEMZETI TANÁCS
HÁZSZABÁLY

A Székely Nemzeti Tanács működési szabályát és tárgyalási rendjét a következőkben állapítjuk meg:

I. A Székely Nemzeti Tanács megalakulása

1. cikk
A Székely Nemzeti Tanács a települési állampolgári gyűléseken közképviseletre felhatalmazott küldöttekből áll.
2. cikk
A Székely Nemzeti Tanács alakuló ülését a Székely Nemzeti Tanács Kezdeményező Testülete hívja össze. Az alakuló ülést az SZNT KT soros elnöke vezeti. Az alakuló ülésen a széki székely tanácsok elnökeinek előterjesztése alapján megtörténik a számbavétel.

3. cikk
A Székely Nemzeti Tanács alakuló ülésén, a számbavételt követően, az ülésvezető elnök, a küldöttek közakaratból származó közképviseleti méltóságát figyelembe véve, megalakultnak nyilvánítja a Székely Nemzeti Tanácsot.

4. cikk
(a) A széki székely tanácsok javaslatára a Székely Nemzeti Tanács kijelöli az Állandó Bizottságot. Az Állandó Bizottság tagjai: elnök, alelnökök, jegyzők.
Az ÁB az SZNT operatív végrehajtó és döntés-előkészítő testülete.
(b) Az ÁB elnöke az SZNT mindenkori elnöke, tagok a széki tanácsok által székenként jelölt és az SZNT által megerősített alelnökök és jegyzők.
(c) Az ÁB tagság megszűnik lemondással, visszahívással, vagy elhalálozással.

5. cikk
A széki székely tanácsok javaslatára a Székely Nemzeti Tanács kijelöli a szakbizottságok elnökeit, titkárait és elfogadja a szakbizottsági tagokat.

6. cikk
A Székely Nemzeti Tanács tisztségviselői, kijelölésük után, működésüket azonnal megkezdik.

II. A Székely Nemzeti Tanács tagjai

7. cikk
A Székely Nemzeti Tanács tagjai azok a küldöttek, akik tevékenységüket a székelyföldi települések többségi székely lakóinak, minden magyar nemzetiségű lakójának akaratából, felhatalmazásával és érdekében végzik.

8. cikk
A Tanács közképviselettel felruházott tagjának joga és kötelessége, hogy kezdeményezően részt vegyen a Tanács munkájában.

9. cikk
(a) A Tanács tagjainak részvétele a szakbizottságokban nem kötelező.
(b) A szakbizottságok tagjait a széki székely tanácsok jelölik ki, a Tanács erősíti meg. Ezen küldöttek szakbizottsági részvétele a közképviseleti hatáskörök része.

III. A Székely Nemzeti Tanács szervezete

10. cikk
A Székely Nemzeti Tanács elnökének feladatai, különösen

(a) összehívja a Székely Nemzeti Tanács üléseit
(b) elnököl a Tanács ülésein
(c) összehívja és vezeti a bizottsági elnökök tanácskozásait
(d) megtárgyalás és elfogadás végett előterjeszti a Tanács munkaprogramját
(e) képviseli a Székely Nemzeti Tanácsot
(f) szervezi a Székely Nemzeti Tanács nemzetközi kapcsolatait és erről tájékoztatja a Tanácsot
(g) összehangolja a szakbizottságok tevékenységét
(h) irányítja a Tanács költségvetésének összeállítását és végrehajtását
(i) meghatározza a Tanács hivatali szervének feladatait, belső tagozódását és kijelöli vezetőit

11. cikk
A Székely Nemzeti Tanács alelnökeinek feladatai

(a) Az elnököt akadályoztatása esetén vagy megbízásából az alelnökök helyettesítik.
(b) Az elnököt helyettesítő alelnökök jogai és kötelezettségei azonosak az elnökével.
(c) Az ÁB tagjai részt vállalnak az ÁB-n belüli munkaterületeknek megfelelő szakbizottságok megszervezésében és tevékenységében.
(d) Az ÁB tagjai személy szerint felelősek az SZNT szervezeti felépítéséből és programjából adódó, hatáskörüknek megfelelő tevékenységi terület összehangolásáért.
(e) Az ÁB tagjai, munkaterületüknek megfelelően programokat dolgoznak ki és határozati javaslatokat készítenek elő a programok végrehajtásának érdekében, amelyeket jóváhagyás végett, az SZNT elé terjesztenek.
(f) Az ÁB tagjai, hatáskörüknek megfelelő területen, az elnökkel egyetértésben képviselik az SZNT-ot és ennek megfelelően nyilatkozatokat, állásfoglalásokat adhatnak ki, vagy terjeszthetnek az ÁB illetve az SZNT elé, megvitatás és jóváhagyás végett.
(g) Az ÁB tagjai kötelesek, az ÁB-ban gyakorolt hatáskörüknek megfelelő tevékenységükről tájékoztatást adni (beszámolni) az SZNT elnökének, az ÁB –nak, a szakbizottságoknak és az SZNT-nek.

12. cikk
A Székely Nemzeti Tanács jegyzőinek feladatai, különösen

(a) Az elnök által megállapított sorrendben a soros jegyzők folyamatosan segítik az elnököt a tanácskozások vezetésében.
(b) A jegyzők olvassák fel a tanácsi iratokat, összeszámolják a szavazatokat, szerkesztik és hitelesítik a jegyzőkönyveket.
(c) Titkos szavazás esetén a jegyzők szavazatszedő bizottságként járnak el.
(d) A jegyzők ellenőrzik a Tanács ügyvitelét, gazdasági tevékenységét, költségvetésének végrehajtását.

13. cikk
Az SZNT Állandó Bizottságának feladatai és jogköre
a) Az ÁB felel az SZNT határozatainak végrehajtásáért
b) Az ÁB az SZNT határozataiból levezethető döntéseket hoz és cselekvési programokat készít, határozatokat, állásfoglalásokat, nyilatkozatokat fogad el.
c) Az ÁB javaslatokat tesz az SZNT napirendjére vonatkozóan, megvitatja és elfogadja a napirenddel kapcsolatos, az elnök és az ÁB tagok által előkészített határozati javaslatokat.
d) Az ÁB rendes üléseit negyedévenként tartja.
e) Az ÁB döntőképes tagjainak fele plusz egy jelenlétében, döntéseit egyszerű többséggel (jelenlevők fele plusz egy) és nyílt szavazással hozza.
f) Rendkívüli ülést tarthat valahányszor a helyzet megköveteli.
g) Az ÁB üléseit az SZNT elnöke hívja össze, a napirend megjelölésével.
h) Az ÁB összeállítja a tanács költségvetését és követi annak végrehajtását.
Az ÁB tagjainak visszahívását az őt jelölő széki tanács kezdeményezheti. Valamely ÁB tag sorozatos és indokolatlan távolmaradása esetén (három egymás utáni ülés) az SZNT elnöke köteles kérni az illetékes széki tanácstól az ÁB tag visszahívását és új ÁB tag jelölését. Az új tag beiktatásáról az SZNT soron következő ülése dönt.

IV. A szakbizottságok

14. cikk
A Székely Nemzeti Tanács szakbizottságai

1. Jogi és emberjogi szakbizottság
2. Önkormányzási szakbizottság
3. Külügyi és tájékoztatási szakbizottság
4. Vallásügyi szakbizottság
5. Oktatási szakbizottság
6. Művelődésügyi, történelmi és hagyományőrző szakbizottság
7. Gazdasági szakbizottság
8. Szociális szakbizottság

15. cikk
A szakbizottságoknak véleményező, javaslattevő és ellenőrző hatásköre van.

16. cikk
A szakbizottságok nyolc tagból állnak: elnök, titkár és hat tag.

17. cikk
(a) Minden széki székely tanács egy taggal képviselteti magát egy szakbizottságban.
(b) Minden széki székely tanács egy küldöttet jelöl szakbizottsági elnöknek.
(c) Minden széki székely tanács egy küldöttet jelöl szakbizottsági titkárnak.

18. cikk
A szakbizottságok saját kezdeményezésükre mindazokkal a kérdésekkel foglalkozhatnak, amelyeket a közképviselet, Székelyföld autonómiájának megvalósítása érdekében alapvető jelentőségűnek tartanak és javaslataikkal közvetlenül fordulhatnak a Székely Nemzeti Tanácshoz.

19. cikk
A szakbizottságok hatásköre működési körükben a határozati javaslatok előkészítése, a Tanács, illetve a Tanács elnöke által eléjük terjesztett ügyek tanulmányozása és tárgyalása.

20. cikk
A szakbizottságok saját hatáskörükben határozzák meg működési rendjüket.

V. A Székely Nemzeti Tanács ülései

21. cikk
(a) A Székely Nemzeti Tanács évente legalább két ülést tart.
(b) Az ülések összehívásáról a Tanács elnöke gondoskodik.

22. cikk
(a) A Tanács elnökének, az Állandó Bizottságnak, a tagok egyharmada írásbeli kérelmére a Székely Nemzeti Tanácsot rendkívüli ülésre össze kell hívni.
(b) A kérelemben az összehívás indokát, a javasolt időpontot és a napirendet meg kell jelölni.
(c) A tanács elnökének lehetőleg a javasolt időpontra, az összehívás indokának és a napirendnek a megjelölésével az ülést össze kell hívnia.
(d) A rendkívüli ülés a megjelölt napirendi pontokban előterjesztett határozatokat elfogadja, elutasítja, vagy az állandó bizottság, esetleg a szakbizottságok elé utalja módosítás végett. Ez utóbbi esetben az SZNT következő ülésén ismét napirendre tűzi a módosított határozati javaslatot.
(e) A rendkívüli ülés csak az összehívásban megjelölt napirendi pontokat tárgyalhatja, és csak azokkal kapcsolatban hozhat döntést.

VI. A Székely Nemzeti Tanács tanácskozási rendje

23. cikk
A Székely Nemzeti Tanács határozatképes, ha a közképviselettel felruházott küldöttek több, mint a fele jelen van.

24. cikk
A Székely Nemzeti Tanács elé javaslatokat terjeszthet a tanács elnöke, az állandó bizottság, a széki tanácsok, a szakbizottságok és minden küldött.

25. cikk
A Székely Nemzeti Tanács ülésének napirendjét, az elnök javaslatára a Tanács határozza meg.

26. cikk
(a) A tárgyalásra kerülő javaslatokat a Tanács elnöke kiadja a hatáskörrel rendelkező szakbizottságnak vagy szakbizottságoknak.
(b) A tárgyalásra kerülő javaslatokról - működési körét érintően - saját kezdeményezésére bármelyik bizottság véleményt nyilváníthat.

27. cikk
A szakbizottság által készített jelentéseket a tárgyalást megelőzően a közképviselettel felruházott küldöttek között szét kell osztani.

28. cikk
A Székely Nemzeti Tanács tagja határozati javaslatát, vagy a határozat-tervezetekhez készített módosító vagy kiegészítő javaslatát írásban nyújtja be az Állandó Bizottsághoz, illetve az illetékes szakbizottsághoz.

29. cikk
Az általános vitában a Tanács tagja az ülésen is nyújthat be módosító javaslatot, amelyet a Tanács elnöke véleményezésre eljuttat az illetékes szakbizottsághoz, vagy szakbizottságokhoz.

30. cikk
A részletes vitában a Tanács tagjai csak a korábban benyújtott módosító javaslatokhoz kapcsolódóan terjeszthetnek be módosító javaslatokat.

31. cikk
Az illetékes szakbizottság, vagy szakbizottságok értékelik és állást foglalnak a benyújtott módosító javaslatokról és tájékoztatják a Tanácsot azok támogatásáról vagy elutasításáról.

32. cikk
(a) Szólásra a Tanács elnökénél kell jelentkezni. Az elnök határozza meg a hozzászólások sorrendjét.
(b) A vita közben újabb felszólalónak vagy ismételt felszólalásra az elnök adhat engedélyt.
(c) A vita közben, korábbi felszólalással kapcsolatos észrevétel céljából bármely küldött kétperces hozzászólásra kérhet szót.

33. cikk
Rendkívüli ügyben napirend előtt bármelyik küldött kérhet felszólalásra engedélyt.

34. cikk
Ügyrendben a küldöttnek bármikor meg kell adni a szót.

35. cikk
Az elnök vagy bármelyik küldött javaslatára a Tanács megszabhatja a hozzászólások időtartamát. E kérdésben a Tanács vita nélkül határoz.

36. cikk
Az elnök vagy bármelyik küldött javasolhatja a vita bezárását. A Tanács e kérdésben vita nélkül határoz.

37. cikk
(a) A Tanács minden kérdésben nyílt szavazással határoz.
(b) Személyi kérdésekben a szavazás titkos.
(c) Bármelyik küldött indítványozhatja a titkos szavazást.
(d) A nyílt szavazás kézfelemeléssel vagy szavazatszámláló gép alkalmazásával történik.
(e) A titkos szavazás szavazólappal történik.
(f) Elrendelhető név szerinti szavazás is. Ebben az esetben a jegyző ABC sorrendben felolvassa a küldöttek névsorát. A küldöttek “igen”, “nem”, “tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak.

38. cikk
(a) A Székely Nemzeti Tanács határozatait a jelen levő küldöttek több mint felének szavazatával hozza.
(b) A Tanács elnöke csak szavazategyenlőség esetén szavaz.
(c) Titkos szavazásnál szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni.
(d) A Székely Nemzeti Tanács határozatai kötelező érvényűek a széki és települési tanácsokra.

39. cikk
(a) A Székely Nemzeti Tanács munkálatairól jegyzőkönyvet kell vezetni.
(b) A jegyzőkönyvet az elnök és a soros jegyző írják alá.
(c) A küldöttek vagy más felszólalók írásban kérhetik a Tanács elnökétől a jegyzőkönyvben felvett felszólalás téves szövegének kiigazítását.

40. cikk
(a) A Székely Nemzeti Tanács ülései nyilvánosak.
(b) A küldöttek kétharmadának kérésére szavazással a Tanács zárt ülés tartását is elhatározhatja.
(c) A zárt ülésről készült jegyzőkönyvet a Tanács elnöke titkos iratként kezeli.

41. cikk
A nyilvános ülésen a hallgatóság - ideértve a tömegtájékoztatási eszközök képviselőit is - csak a kijelölt helyeken foglalhatnak helyet és tetszést vagy nem tetszést nem nyilváníthatnak.

VII. Interpelláció, kérdés

42. cikk
A Tanács tagjai az Állandó Bizottság tagjaihoz és a szakbizottságok elnökeihez interpellációt intézhetnek.

43. cikk
(a) Az interpellációt és az ezzel kapcsolatos rövid tényleírást legkésőbb az ülés előtt három nappal a Tanács elnökének kell benyújtani.
(b) Az elnök az interpellációt megküldi az interpelláltnak a kérdés megvizsgálása és a válasz előkészítése céljából.
(c) A Tanács elnöke minden ülés elején bejelenti a beterjesztett interpellációkat.
(d) Az interpellált személynek választ kell adnia az interpellációra. Elfogadásáról a Tanács nyílt szavazással dönt.

44. cikk
A Székely Nemzeti Tanács a Parlament által jóváhagyott Székelyföld Autonómia Statútuma alapján megrendezett általános, titkos, közvetlen és szabad választások révén megszavazott székelyföldi önkormányzat megalakulásakor dönt közképviseleti jellegének megtartásáról vagy feladásáról, további működéséről.

2009. december 19.

 

 

 

 

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

Támogatók

bga alap logo
bga alap logo

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO