Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért
  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért

A SZÉKELYSÉG ÖNKORMÁNYZATI TÖREKVÉSÉRŐL

A történelmi Székelyföld őshonos, ma is többségben élő magyar nemzetiségű lakóiként ragaszkodunk évszázados autonómia-hagyományainkhoz. A belső önrendelkezés útjára lépve a települések székely tanácsai révén kinyilvánítottuk ezt a jogot és akaratot, igényeltük a területi autonómia törvényerejű Statútum általi szavatolását. 

Mi, a Székely Nemzeti Tanács közképviselettel felruházott küldöttei a Román Parlamenthez, az Európa Tanácshoz, az Európai Parlamenthez fordulunk azért, hogy vegyék figyelembe a területi autonómia iránti igényünket, amely megfelel az európai jogállamokban fellelhető gyakorlatnak, a nemzeti közösségek önazonosságát védő nemzetközi dokumentumok előírásainak.Felkérjük Románia Parlamentjét, Románia Kormányát, minden hazai politikai erőt, a civil szféra képviseloit, valamint a hazai történelmi egyházakat, hogy mindannyiunk érdekében vegyék figyelembe és minden demokratikus eszközzel támogassák jogos igényünk kiteljesítését. 

Felkérjük a magyar Országgyűlést, Magyarország Kormányát a magyar közélet összes szereplőjét, hogy minden erejével támogassa önkormányzási törekvésünket, magyar önazonosságunk megőrzésének és közösségünk szülőföldön való megmaradásának legfontosabb zálogát. 

Felkérjük az Európai Unió államait támogassák Székelyföld, a székely közösség autonómiatörekvését, hassanak oda, hogy a törvényerejű Statútum által szavatolt székelyföldi területi autonómia legyen Románia egyik integrációs feltétele. 

Székelyföldnek joga van arra, hogy az integrációs folyamatban elismerjék, mint önálló eurórégiót, polgárai pedig a teljes és tényleges jogegyenloség birtokában válhassanak az egyesülő Európa polgáraivá. 

Sepsiszentgyörgy, 

2003. október 26. 

A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS
A SZÉKELY SZÉKEK ÖNIGAZGATÁSÁRÓL, SZÉKELYFÖLD AUTONÓMIÁJÁRÓL 

Tudatában annak, hogy Székelyföld (Terra Siculorum) autonómiája nem sérti Románia területi integritását és nemzeti szuverenitását, 

megértve azt, hogy a területi önkormányzás a közösségek államon belüli önrendelkezésének jogára, a szubszidiaritás, az önigazgatás elvére épül, 

vallva azt, hogy történelmi sajátosságunkként a Székelyföldön meghonosult autonómiát annak idején a székely székek szervezettsége és hatásköre testesítette meg, 

emlékeztetve arra, hogy a székely székek autonómiájára már az 1200-as évek írott dokumentumaiban utalás található, 

tudatában annak, hogy az Európa jogállamaiban alkalmazott megoldások igazolják a régiók területi autonómiájának alkalmazhatóságát és életképességét, azokét a régiókét, amelyeknek számbeli többségben levő polgárai s ezek közössége a nemzeti önazonosság megőrzéséért védelemre szorul, 

a székely székek mai polgáraiként, Székelyföld lakóiként kinyilvánítjuk akaratunkat a székely székek önigazgatására, Székelyföld autonómiájára, Székelyföld Autonómia Statútumának törvény általi jóváhagyására. 

Meggyőződésünk, hogy Székelyföld Autonómiája, az autonóm területen a magyar nemzeti közösség önazonossága védelmére szolgáló többlethatáskörök elismerése, ezen hatáskörök és jogosítványok autonóm régióra, ennek hatóságaira való átruházása a polgárok közötti teljes és tényleges egyenlőséget szavatolja. 

Sepsiszentgyörgy 

2003. október 26. A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS
A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS 

ERDÉLYI MAGYAR NEMZETI TANÁCSBAN VALÓ KÉPVISELETÉRŐL 

A székelység tudatában van származás szerinti hovatartozásának és vállalja magyar nemzeti önazonosságát. 

A székelység az erdélyi magyarság szerves része, területi autonómiára törekvése összhangban van az erdélyi magyarok azon igényével, hogy a nemzeti önazonosság megőrzéséért és a szülőföldön való megmaradás szavatolásáért a történelmi, területi és népességi feltételeknek megfelelő önkormányzási formák törvényes garanciáit elnyerje. 

A Székely Nemzeti Tanács, Székelyföld magyar nemzetiségu lakóinak képviseletében, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elidegeníthetetlen összetevője. 

A Székely Nemzeti Tanács tagjai az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által gyakorolt közképviseletre is jogosultak. 

2003. október 26. 

A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS
SZÉKELYFÖLD AUTONÓMIA STATÚTUMÁNAK VÉGLEGESÍTÉSÉRŐL 
ÉS ROMÁNIA PARLAMENTJE ELÉ TERJESZTÉSÉRŐL 

Székelyföld autonómiáját a demokratikus jogállamokra jellemző eszközökkel, az Európa Tanács 2003/1334. sz. Határozatában feltüntetett módon és elvek alapján, a parlamenti demokráciában érvényesülő eljárások révén akarjuk elnyerni. 

Székelyföld önkormányzását a Dr. Csapó I. József által kidolgozott Autonómia Statútumban foglalt elvek, hatáskörök, jogosítványok, ezek gyakorlását lehetové tevő intézmények és demokratikus eszközök segítségével látjuk megvalósíthatónak. 

Megbízzuk az Állandó Bizottságot és az illetékes szakbizottságokat Székelyföld Autonómia Statútumának véglegesítésére, és a Székely Nemzeti Tanács jóváhagyása után, elfogadás végett Románia Parlamentje elé terjesztésére. 

Sepsiszentgyörgy 

2003. október 26. 

A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS

HATÁROZAT A SZÉKELYSÉG ÖNKORMÁNYZATI TÖREKVÉSÉRÕL (KIÁLTVÁNY)

A történelmi Székelyföld õshonos, ma is többségben élõ magyar nemzetiségû lakóiként ragaszkodunk évszázados autonómia-hagyományainkhoz. A belsõ önrendelkezés útjára lépve a települések székely tanácsai révén kinyilvánítottuk ezt a jogot és akaratot, igényeltük a területi autonómia törvényerejû Statútum általi szavatolását. 

Mi, a Székely Nemzeti Tanács közképviselettel felruházott küldöttei a Román Parlamenthez, az Európa Tanácshoz, az Európai Parlamenthez fordulunk azért, hogy vegyék figyelembe a területi autonómia iránti igényünket, amely megfelel az európai jogállamokban fellelhetõ gyakorlatnak, a nemzeti közösségek önazonosságát védõ nemzetközi dokumentumok elõírásainak.
Felkérjük Románia Parlamentjét, Románia Kormányát, minden hazai politikai erõt, a civil szféra képviseloit, valamint a hazai történelmi egyházakat, hogy mindannyiunk érdekében vegyék figyelembe és minden demokratikus eszközzel támogassák jogos igényünk kiteljesítését. 

Felkérjük a magyar Országgyûlést, Magyarország Kormányát a magyar közélet összes szereplõjét, hogy minden erejével támogassa önkormányzási törekvésünket, magyar önazonosságunk megõrzésének és közösségünk szülõföldön való megmaradásának legfontosabb zálogát. 

Felkérjük az Európai Unió államait támogassák Székelyföld, a székely közösség autonómiatörekvését, hassanak oda, hogy a törvényerejû Statútum által szavatolt székelyföldi területi autonómia legyen Románia egyik integrációs feltétele. 

Székelyföldnek joga van arra, hogy az integrációs folyamatban elismerjék, mint önálló eurórégiót, polgárai pedig a teljes és tényleges jogegyenloség birtokában válhassanak az egyesülõ Európa polgáraivá. 

Sepsiszentgyörgy, 

2003. október 26. 

A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS
 
 
 
 
A SZÉKELY SZÉKEK ÖNIGAZGATÁSÁRÓL, SZÉKELYFÖLD AUTONÓMIÁJÁRÓL
 
Tudatában annak, hogy Székelyföld (Terra Siculorum) autonómiája nem sérti Románia területi integritását és nemzeti szuverenitását, 

megértve azt, hogy a területi önkormányzás a közösségek államon belüli önrendelkezésének jogára, a szubszidiaritás, az önigazgatás elvére épül, 

vallva azt, hogy történelmi sajátosságunkként a Székelyföldön meghonosult autonómiát annak idején a székely székek szervezettsége és hatásköre testesítette meg, 

emlékeztetve arra, hogy a székely székek autonómiájára már az 1200-as évek írott dokumentumaiban utalás található, 

tudatában annak, hogy az Európa jogállamaiban alkalmazott megoldások igazolják a régiók területi autonómiájának alkalmazhatóságát és életképességét, azokét a régiókét, amelyeknek számbeli többségben levõ polgárai s ezek közössége a nemzeti önazonosság megõrzéséért védelemre szorul, 

a székely székek mai polgáraiként, Székelyföld lakóiként kinyilvánítjuk akaratunkat a székely székek önigazgatására, Székelyföld autonómiájára, Székelyföld Autonómia Statútumának törvény általi jóváhagyására. 

Meggyõzõdésünk, hogy Székelyföld Autonómiája, az autonóm területen a magyar nemzeti közösség önazonossága védelmére szolgáló többlethatáskörök elismerése, ezen hatáskörök és jogosítványok autonóm régióra, ennek hatóságaira való átruházása a polgárok közötti teljes és tényleges egyenlõséget szavatolja. 

Sepsiszentgyörgy 

2003. október 26.
A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS
 
 
 
 
HATÁROZAT A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS  ERDÉLYI MAGYAR NEMZETI TANÁCSBAN VALÓ KÉPVISELETÉRÕL
 
A székelység tudatában van származás szerinti hovatartozásának és vállalja magyar nemzeti önazonosságát. 

A székelység az erdélyi magyarság szerves része, területi autonómiára törekvése összhangban van az erdélyi magyarok azon igényével, hogy a nemzeti önazonosság megõrzéséért és a szülõföldön való megmaradás szavatolásáért a történelmi, területi és népességi feltételeknek megfelelõ önkormányzási formák törvényes garanciáit elnyerje. 

A Székely Nemzeti Tanács, Székelyföld magyar nemzetiségu lakóinak képviseletében, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elidegeníthetetlen összetevõje. 

A Székely Nemzeti Tanács tagjai az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által gyakorolt közképviseletre is jogosultak.
Sepsiszentgyörgy

2003. október 26. 

A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS
 
 
 
 
SZÉKELYFÖLD AUTONÓMIA STATÚTUMÁNAK VÉGLEGESÍTÉSÉRÕL 
ÉS ROMÁNIA PARLAMENTJE ELÉ TERJESZTÉSÉRÕL

Székelyföld autonómiáját a demokratikus jogállamokra jellemzõ eszközökkel, az Európa Tanács 2003/1334. sz. Határozatában feltüntetett módon és elvek alapján, a parlamenti demokráciában érvényesülõ eljárások révén akarjuk elnyerni. 

Székelyföld önkormányzását a Dr. Csapó I. József által kidolgozott Autonómia Statútumban foglalt elvek, hatáskörök, jogosítványok, ezek gyakorlását lehetové tevõ intézmények és demokratikus eszközök segítségével látjuk megvalósíthatónak. 

Megbízzuk az Állandó Bizottságot és az illetékes szakbizottságokat Székelyföld Autonómia Statútumának véglegesítésére, és a Székely Nemzeti Tanács jóváhagyása után, elfogadás végett Románia Parlamentje elé terjesztésére. 

Sepsiszentgyörgy 

2003. október 26. 

A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS

0
0
0
s2smodern

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO