Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

 • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért
 • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért

A polgári engedetlenség célja és alapelvei

 

Az állam, ha kilép az alkotmányos keretekből, és megsértve az alapvető emberi jogokat saját polgáraival szemben ellenségesen lép fel, akkor megszűnik az állampolgárok következetes jogkövetésének erkölcsi követelménye, mi több a polgárok kollektív kötelezettségévé válik a társadalom legfontosabb értékeinek megvédése, akár az állam intézményivel szemben is. Ilyen vészhelyzetben, amely a demokrácia hagyományos eszközeivel, a választásokon alapuló módszerekkel nem hárítható el, a polgári engedetlenség az emberi méltóság védelmének végső békés eszköze.

Amennyiben Románia kormánya nem mond le az ország regionális felosztásának Székelyföld területi integritását sértő, antidemokratikus, a székelység kifejezett akaratát és Románia nemzetközi kötelezettségvállalását semmibe vevő tervéről, akkor nekünk, érintetteknek fel kell készülnünk a tömeges tiltakozásra, beleértve a polgári engedetlenség különböző formáit is. 

Tekintettel a székelység hagyományaira, ezekbe a hagyományokba gyökerező erkölcsi törvényekre a Székely Nemzet Tanács

elhatározza:

 1. Felhívja Székelyföld lakosságát, akár a polgári engedetlenség eszközével is védje meg a Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlésen megfogalmazott elvet: Székelyföld fel nem osztható és be nem olvasztható, csakis természetes, történelmileg kialakult regionális határai közt, önálló, többlethatáskörökkel rendelkező autonóm közigazgatási egységként képzelhető el a jövőben, amelynek egyben különálló fejlesztési régiónak is kell lennie. Azt az Európai Unióban elfogadott elvet kell irányadónak tekinteni Románia számára is, amelynek megfelelően, a régiókat nem kijelölni, hanem elismerni kell.
 2. A polgári engedetlenséget a küzdelem végső eszközének tekinti, amennyiben a képviseleti demokrácia hagyományos lehetőségei kimerültek, és Székelyföldnek a fentiekben megfogalmazott területi integritása ezekkel már nem védhető meg,
 3. Felkészülve a polgári engedetlenségre leszögezi azokat az alapelveket, amelyeknek a mozgalomban érvényesülnie kell:

            - Az erőszakmentesség elve: soha nem szabad erőszakot alkalmazni, még válaszként sem az erőszakos fellépésre. A hatóságok esetleges erőszakos fellépéseivel szemben csak a passzív ellenállást (együttműködés megtagadása) tartjuk megengedettnek.

            - A szolidaritás elve: A polgári engedetlenségnek a legszélesebb társadalmi támogatottságra kell épülnie. Ezért minden cselekvést meg kell előznie a széleskörű konzultációnak a civil társadalom szervezetei, a székelyföldi választott tisztségviselők és az önkormányzatok között, és azokat a közmegegyezésnek megfelelően kell végrehajtani. Megfelelő időben létre kell hozni egy szolidaritási alapot, amely révén a közösség segítheti azokat, akiket a polgári engedetlenségi mozgalomban való részvételért kiemelt megtorlás ér.

            - A fokozatosság elve: A polgári engedetlenség minden lépését meg kell előznie a figyelmeztetésnek, a tömeges tiltakozás különböző jelképes formáinak (karszalag, vagy kitűző viselése), és a mozgalom minden szakaszában késznek kell mutatkozni a tárgyalásra, amennyiben a hatalom erre készséget mutat.

            Megbízza az Állandó Bizottságot, hogy készítse elő a rendkívüli ülést, illetve a Székely Nemzetgyűlést, ha ezt az események alakulása megkívánja

            Jelen határozatot a települési székely tanácsok népszerűsíteni fogják saját településükön, és az e tárgyban kiadott tiltakozással együtt az Állandó Bizottság el fogja juttatni Magyarország és Románia kormányának, az Egyesült Nemzetek Szervezete Emberi Jogi Bizottságának, az Európa Tanács titkárságának és Parlamenti Közgyűlésének, az Európai Unió tagállamai, az Egyesült Államok és Oroszország bukaresti nagykövetségeinek.  

                                                                                               

a Székely Nemzeti Tanács          

Sepsiszentgyörgy, 2011. november. 19.

Önkormányzati választásokra vonatkozó felhívás

Kiindulva abból, hogy Székelyföldön az önkormányzatok rendelkeznek olyan jog- és hatáskörökkel, amelyeket az autonómia megvalósításában eszközként lehet használni,
         Tekintettel a Székelyföldi Önkormányzati Nagygyûlés (SZÖN), mint Székelyföld elõparlamentjének határozataira,
         Figyelembe véve, hogy a Székely Nemzeti Tanács 2008-as február 23-i határozatát, amely egyebek mellett leszögezi,
         - a székelyföldi önkormányzatoknak egy olyan erõs és összefüggõ intézményrendszert kell alkotniuk, amely egyhangúan elkötelezettje Székelyföld autonómiájának;
         - támogatja a Székely Nemzeti Tanács Románia parlamentje elé terjesztett törvénytervezetét Székelyföld autonómiájára vonatkozóan;
         - vállalja a székely jelképek következetes használatát;
         - vállalja, hogy a székelyföldi önkormányzatok minden összehangolt lépését, önszervezõdésük minden formáját, Székelyföld autonómiájának rendeli alá,
- tekintettel a jövõ évi önkormányzati választásokra,
    a Székely Nemzeti Tanács
  

felkéri


Székelyföld választópolgárait, hogy tekintsék a SZÖN határozatait minden jelölt számára kötelezõnek, kérjék tõlük számon, és csak olyan jelöltre szavazzanak, aki ezeket a programjába foglalta, illetve ezek betartására vonatkozó kötelezvényt ír alá; 
A pártok vezetõit, a székelyföldi közélet személyiségeit, az önkormányzati választások jelöltjeit, hogy vállalják az esetleges konfliktusokat is annak érdekében, hogy Székelyföld autonómia-törekvéseit elõbbre mozdítsák; 
Autonómiának elkötelezett, és azért következetesen cselekvõ önkormányzatokra van szükség egész Székelyföldön!  

Sepsiszentgyörgy, 2011. november 19.

                                                                       a Székely Nemzeti Tanács

Az uniós polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételéhez szükséges információkra vonatkozó határozat

Kiindulva abból, hogy a népek önrendelkezési joga egyetemes emberi jog,
Tekintettel a Székely Nemzeti Tanács Uniós szintû polgári kezdeményezésre vonatkozó, 2011. június 3-án elfogadott határozatára,
Figyelembe véve, hogy a Székely Nemzeti Tanács Székelyföld autonómiájára vonatkozó törvénytervezete összhangban van az Európai Unióról Szóló Szerzõdésnek, valamint az Európai Unió Mûködésérõl Szóló Szerzõdésnek a gazdasági, társadalmi és területi kohézióra, és Európa kulturális sokszínûségére vonatkozó elõírásaival,
Tekintettel az Európai Parlament és Tanács 211/2011/EU számú polgári kezdeményezésre vonatkozó rendelete (a továbbiakban a rendelet) 4. cikkének elõírásaira, és a rendelet II. számú mellékletére, a Székely Nemzeti Tanács

elhatározza

 1. Az uniós polgári kezdeményezéshez nyilvántartásba vételéhez szükséges, a rendelet II. mellékletének 1-4 pontjaiban meghatározott információkat az alábbiak szerint határozza meg:  
  1. A javasolt polgári kezdeményezés címe:
  A nemzeti, etnikai, vallási vagy nyelvi sajátosságokkal rendelkezõ régiók sajátos jogállása  
  2. A javasolt polgári kezdeményezés tárgya: 
  Sajátos jogállást biztosítani azoknak a régióknak, amelyekben egy õshonos nemzeti kisebbség többséget alkot, és amelyeket az õket körülvevõ régióktól megkülönböztetõ nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok jellemeznek.  
  3. A Bizottságot a javaslat beterjesztésére felhívó, javasolt polgári kezdeményezés céljainak leírása
  A címben megjelölt régiók, köztük a közigazgatási hatáskörökkel nem rendelkezõ földrajzi körzetek gazdasági lemaradását úgy kell megelõzni, fejlõdésüket biztosítani, a gazdasági, társadalmi és területi kohézió feltételeit fenntartani, hogy közben nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságaik ne változzanak meg. Ennek érdekében biztosítani kell az adott földrajzi körzet számára a regionális önkormányzás többlethatáskörökkel felruházott intézményeit, amelyeknek elegendõ hatáskörrel kell rendelkezniük a régió sajátosságainak fenntartásához, és megfelelõ gazdasági fejlõdéséhez, hogy az Unió átfogó, harmonikus fejlõdése fenntartható legyen, és ezzel párhuzamosan kulturális sokszínûsége is fennmaradjon.     
  4. A szerzõdések azon rendelkezései, amelyek a szervezõk megítélése szerint a javasolt fellépésre vonatkoznak
  Az Európai Unióról szóló Szerzõdés 2.-3. cikk 
  Az Európai Unió Mûködésérõl Szóló Szerzõdés XIII. cím 167. cikk
  Az Európai Unió Mûködésérõl Szóló Szerzõdés XVIII. cím 174. cikk

  II. Meghatalmazza az Állandó Bizottságot, hogy kezdeményezéshez mellékletet készítsen, illetve elkészítsen a beadványhoz egy jogszabálytervezetet is. A mellékletnek részletekbe menõen kell indokolnia a kezdeményezés jogosultságát, és kapcsolódását az uniós szerzõdésekhez, a jogszabálytervezetnek pedig a Székely Nemzeti Tanács korábbi határozataira, az Európa Tanácsnak e tárgyban elfogadott ajánlásaira, valamint az Európai Unió más, nemzeti, nyelvi sajátosságokat õrzõ régióinak az igényeire kell épülnie.   

  Sepsiszentgyörgy, 2011. november 19.         
                                                                                              a Székely Nemzeti Tanács

Határozat az ország közigazgatási átszervezéséről

Figyelembe véve, hogy Románia közigazgatási beosztása elavult, és napirenden van az átszervezése;

Tekintettel arra, hogy a közigazgatási egységek újrarajzolása olyan sürgető prioritás, amely egyaránt érdeke Romániának és a több megyébe mesterségesen szétszórt Székelyföldnek;

Tekintettel arra, hogy a romániai közigazgatási reform nem mellőzheti a szubszidiaritás elvét, mint a demokrácia alapvető értékét, ezért a közigazgatási átszervezésnek a helyi közösségek akaratára kell épülnie;

Tekintettel arra, hogy Romániának a közigazgatási reform során is tiszteletben kell tartania nemzetközi kötelezettségvállalásait, jelen esetben a Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezménybe, a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájába, valamint a Regionális Önkormányzatok Autonómiájának Európai Chartájába foglalt kötelezettségeket;

Elismerve és példaadónak tekintve Kovászna megye Önkormányzatának a helyi népszavazás kiírására vonatkozó határozatát;

A Székely Nemzeti Tanács ezúton

felkéri

 

Hargita és Maros megye önkormányzatai, illetve a helyi önkormányzatok képviselőit, hogy a háromszéki székely nagykoalíciót mintául véve, mindkét megyei képviselőtestületben, illetve a helyi képviselőtestületekben, hozzanak határozatot helyi népszavazás kiírásáról, hogy a megyék minden településének választópolgárai tudjanak választ adni arra a kérdésre, hogy akarják-e, hogy az ország területi-közigazgatási átszervezése során jöjjön létre egy Székelyföld nevű közigazgatási egység, és hogy településük ennek része legyen.

Sepsiszentgyörgy, 2011. november 19.

a Székely Nemzeti Tanács

0
0
0
s2smodern

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO