Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

 • Székely Nemzeti Tanács

Európa népei egyenlőek!

(az EU nemzeti régióinak együttműködésére vonatkozó elvi nyilatkozat)

Tekintettel arra, hogy a Székely Nemzeti Tanács érdekelt minden olyan folyamat megerősítésében és előmozdításában, amely közelebb visz kitűzött céljához Székelyföld területi autonómiájához, függetlenül attól, hogy az adott folyamat a nagyvilágban, az Európai Unióban, Romániában, vagy regionális szinten, Székelyföldön megy végbe,  

Tekintettel arra, hogy az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése is elismeri, hogy Európában számos olyan közösség létezik, amely erős kulturális, politikai és történelmi identitással, szembetűnő kollektív önazonossággal rendelkezik, attól függetlenül, hogy régióként, nemzetiségként, országként határozzák meg őket, ám nem alkották meg önálló államukat,

Tekintettel arra, hogy ezek a közösségek részesei voltak annak a történelmi folyamatnak, amelynek során az európai kultúra, civilizáció mindazon értékei létrejöttek, amelyek ma az Európai Unió létének és működésének is alapjául szolgálnak, következésképp ezek a közösségek egyenrangú népek Európa mindazon népeivel, amelyek önálló államaikban élve ott többséget alkotnak,  

Figyelembe véve, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikke kimondja, hogy az Unió hozzájárul az Egyesült Nemzetek Alapokmányában foglalt alapelvek tiszteletben tartásához, az alapokmányban pedig a világ népei hitet tesznek a népek önrendelkezése, a nagy és kis nemzetek közötti egyenjogúság mellett,  

 

A Székely Nemzeti Tanács kinyilvánítja

Az Európai Unió alapértékeit tiszteletben tartani, kulturális sokszínűségét megvédeni és hosszú távon fönntartani csak úgy lehet, ha egyetemes elismerést nyer Európa népeinek egyenjogúsága, függetlenül attól, hogy az önmagát népként, nemzetként meghatározó közösség megalkotta-e saját államát, vagy egy más ország területén él őshonos közösségként,

Európa kulturális sokszínűségének előfeltétele a területén élő, őshonos népek közötti szolidaritás és kölcsönös tisztelet megerősítése,

Európa nemzeti sajátosságokat, sajátos regionális illetve nemzeti identitást őrző régióinak össze kell fogniuk, hogy a fenti elvek maradéktalanul érvényesülhessenek, hiszen ezek a régiók népek, nemzetek hazái, polgáraik az Európa Unió polgárai, együttes lélekszámuk több tízmillió, és közös érdekek kötik őket össze, függetlenül attól, hogy az Unió melyik államában vannak.

Skóciának, Walesnek, Észak-Írországnak, Katalóniának, Baszkföldnek, Galíciának, Székelyföldnek, Dél-Tirolnak, Korzikának, Bretagne-nak, Frízföldnek, Valle d’Aostának, Friuli-Venezia Giuliának és az Európai Unió más hasonló régióinak fel kell ismerniük ezeket a közös érdekeket és fel kell építeniük a közös érdekérvényesítés országhatárokon átnyúló intézményeit.

                                                                                            Székely Nemzeti Tanács

Marosvásárhely 2011. június 3.

Uniós szintű polgári kezdeményezésre vonatkozó határozat

Tekintettel Székelyföld lakóinak népszavazáson kinyilvánított akaratára, hogy igénylik Székelyföld területi autonómiáját, és ennek megfelelően Székelyföldnek érdeke egy olyan uniós jogi aktus elfogadtatása, amely az Európai Unió tagállamait arra ösztönzi/kötelezi, hogy a területükön élő őshonos közösségek önrendelkezési jogát, illetve az általuk lakott régiók különleges jogállását elismerjék,           

Tekintettel arra, hogy az Európai Unió tagállamai számos olyan nemzetközi kötelezettséget vállaltak, amelyek védik az Unió fent említett régióinak kollektív önazonosságát, és történelmi gyökerű nemzeti hagyományait,

Tekintettel arra, hogy a Székely Nemzeti Tanács Sepsiszentgyörgyön 2008 februárjában elhatározta, hogy kezdeményez egy uniós szintű jogszabályt „az Európai Unióban élő, szülőföldjükön őshonos népek és népcsoportok jogaira vonatkozóan, különös tekintettel azok önrendelkezési jogára”. Ennek a jogszabálynak az „Európa Tanács 1201/1993, 1334/2003, 1811/2007 számú ajánlásaira, a Regionális Autonómia Európai Chartájára, az Európa Parlament uniós állampolgárságra vonatkozó 1991. november 21.-én elfogadott határozatára kell épülnie, és nemzetközi standardként kell kezelnie mindazoknak az egyéni és kollektív jogoknak az elismerését, amelyeket az Európai Unió tagállamai eddig általánosan elfogadtak,

Tekintettel a Székely Nemzeti Tanács Budapesten, 2010. november 19.-én elfogadott határozataira,

Figyelembe véve, hogy az Európai Unióról Szóló Szerződés 11. cikk 4. szakasza kimondja: „legalább egymillió uniós polgár, akik egyben a tagállamok egy jelentős számának polgárai, kezdeményezheti, hogy az Európai Bizottság – hatáskörén belül – terjesszen elő megfelelő javaslatot azokban az ügyekben, amelyekben a polgárok megítélése szerint a Szerződések végrehajtásához uniós jogi aktus elfogadására van szükség,”  

            Figyelembe véve az Európai Parlament és a Tanács 211/2010/EU számú 2011. február 16.-án elfogadott, a polgári kezdeményezésre vonatkozó rendeletének – a továbbiakban a rendelet - előírásait,

A Székely Nemzeti Tanács elhatározza

 1. Élni kíván az Uniós szintű polgári kezdeményezés lehetőségével, hogy az Unió nemzeti sajátosságokat és hagyományokat őrző és sajátos regionális vagy nemzeti identitású közösségei önrendelkezési jogát uniós szintű jogi aktus elismerje, és sajátos jogállást biztosítson az általuk lakott régióknak.
 2. A rendelet hatályba lépése után, a Székely Nemzeti Tanács az addig kialakítandó partneri kapcsolatokra támaszkodva, lehetséges szövetségeseivel közösen létrehozza a rendelet 3. cikk 2. szakaszában előírt polgári bizottságot, és felhatalmazza, hogy a rendeletbe foglalt hatásköröket gyakorolja jelen határozatban és a mai napon elfogadott elvi nyilatkozatban foglalt alapelveknek a tiszteletben tartásával.
 3. Megbízza a Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottságát, hogy sürgesse az Unió tagállamai, elsősorban Románia illetékes közhatóságait, hogy idejében megtegyék a rendelet alkalmazásához szükséges intézkedéseket, tiszteletben tartva az előírt határidőket.

                                                                                            Székely Nemzeti Tanács

Marosvásárhely 2011. június 3.

A Székely Népnek joga van az önrendelkezéshez!

A Székely Nemzeti Tanács, abból kiindulva, hogy

 1. a)a székelységnek évszázadokon át meghatározó hagyománya volt azon szabadsága, hogy a közösség ügyeit saját intézményei és saját belső jogrendje alapján intézze, továbbá hogy
 2. b)a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya leszögezi, hogy az egyénnek kötelességei vannak “a közösség iránt, amelyhez tartozik, és törekedni köteles az Egyezségokmányban elismert jogok előmozdítására és tiszteletben tartására”;

            Figyelembe véve, hogy az Egyezségokmány kimondja:

 1. Minden népnek joga van az önrendelkezésre.E jog értelmében a népek szabadon határozzák meg politikai rendszerüket és szabadon biztosítják gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésüket;
 2. Céljai elérése érdekében minden nép - a kölcsönös előnyök elvén alapuló nemzetközi gazdasági együttműködésből és a nemzetközi jogból eredő kötelezettségeinek tiszteletben tartásával - szabadon rendelkezik természeti kincseivel és erőforrásaival. Semmilyen körülmények között sem fosztható meg valamely nép a létfenntartásához szükséges eszközeitől;

Tekintettel arra, hogy az autonómiák európai gyakorlata a szülőföldjükön őshonos, saját állammal nem rendelkező közösségek számára teremtik meg önrendelkezési joguk gyakorlásának intézményi kereteit;

Figyelembe véve, hogy Székelyföld lakói népszavazáson nyilvánították ki akaratukat, hogy igénylik Székelyföld autonómiáját, mint az önrendelkezést lehetővé tevő jogi-közigazgatási keretet,

kinyilvánítja

            A Székely Nép, mint Székelyföld őshonos, területi, történelmi, kulturális közössége, egyformán őrizve magyar nemzeti és sajátos regionális önazonosságát, a környező régiók lakóitól megkülönböztető jegyeit, élni kíván az Egyesült Nemzetek Szövetsége által is elismert, népeket meg illető egyetemes szabadságjoggal, a népek önrendelkezési jogával.

            Ez az elvi és nemzetközi jogi alapja a Székely Nemzeti Tanács által elfogadott, Autonómia Statútumnak, ennek az egyetemes emberi jognak és demokrácia-elvnek az alapján követeljük annak a sajátos közigazgatási jogállásnak a törvény általi szavatolását, amelyet Székelyföld autonómiájának nevezünk, és amely igazságos és elfogadható módja lehet annak, hogy Székelyföld hagyományai demokratikus és befogadó módon érvényesüljenek, és a régió minden lakója számára ténylegesen is a demokrácia többletét jelentsék.

            A népszavazáson kifejezett népakarat érvényesítésének előmozdítását közösségünk tagjai számára olyan erkölcsi kötelezettségnek tekintjük, amelyet sem megváltoztatni sem megkerülni nem lehet. Ennek a kötelezettségnek a teljesítésében a közösség minden tagjára, hatáskörével, a társadalomban elfoglalt helyével arányos felelősség hárul.

Marosvásárhely 2011. június 3.

                                                                                  Székely Nemzeti Tanács

Összeférhetetlenségre vonatkozó határozat

A Székely Nemzeti Tanács, fontosnak tartja, hogy vezetői és küldöttei: 

- erkölcsileg és politikailag feddhetetlenek legyenek,

- múltjukban ne legyen olyan kötődés, amely ma kényszerpályára állíthatja őket,

- döntéseiket ne személyi megfontolás, a kései önigazolás vagy a kompenzálás szándéka motiválja, ezért   

elhatározza

 

 1. Nem lehet az Állandó Bizottság tagja:
 1. aki együttműködött a román titkosszolgálattal, a szekuritátéval, vagy annak alkalmazottja volt. Ezért záros határidőn belül szükséges a hivatalban levő ÁB tagoknak aSzekuritátéIrattárát Vizsgáló Országos Tanács (CNSAS) általi átvilágítása, amelyet a határozat elfogadása után el kell indítani. Az Állandó Bizottság tagjai kötelesek az átvilágítási folyamatban együttműködni. A már megtörtént átvilágításokat, amelyeket a CNSAS nyilvánosságra hozott érvényesnek kell tekinteni, 

                                                                                               Székely Nemzeti Tanács

Marosvásárhely 2011. június 3.

Határozat a Magyar Koalíció Pártjának a Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanácsba történő felvételéről

Tekintettel arra, hogy a Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács, alapító okiratában, mely jelen határozatnak függelékét képezi, a hét alapító tag leszögezte:

A KMAT-hoz társulhat minden olyan Kárpát-medencei testület, közképviseleti – polgári vagy politikai – szervezet, amely következetesen cselekszik a magyar közösség autonómiájáért, és együttműködési, illetve csatlakozási szándékát bejelenti.

Figyelembe véve, hogy a testület a későbbiekben, házszabályában is rögzítette a bővítésnek ezt a lehetőségét, de egyben fontos feltételhez is kötötte a következőképpen:

A KMAT-hoz társulhat minden olyan Kárpát-medencei testület-szervezet, amely közképviselettel felhatalmazva, következetesen cselekszik a magyar közösség autonómiájáért és bejelenti együttműködési szándékát. A KMAT-hoz való csatlakozást minden társult tagnak jóvá kell hagynia.

            Figyelembe véve, hogy a Magyar Koalíció Pártja bejelentette csatlakozási szándékát, és felvállalta, hogy a magyar közösség autonómiájáért következetesen fog cselekedni,

            A Székely Nemzeti Tanács

elhatározza

 1. Jóváhagyja, hogy a Magyar Koalíció Pártja teljes jogú tagja legyen a Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanácsnak.

           

Marosvásárhely 2011. június 3.

                                                                                               Székely Nemzeti Tanács

Függelék az MKP  felvételére vonatkozó határozathoz

Határozat a Kárpát-medencei Magyar Autonómiatanács megalakulásáról 

            A Kárpát-medencében õshonos magyar közösségek autonómiatörekvéseinek képviseletére társult testületekként elhatározzuk a közösségi autonómiaformák iránti közakarat demokratikus eszközökkel való egységes képviseletére hivatott Kárpát-medencei Magyar Autonómiatanács (KMAT) létrehozását.

      A KMAT célja a Kárpát-medencei magyar nemzeti közösségek diszkriminációjának megszüntetése, a teljes és tényleges egyenlõség nemzetközi segítséggel, az európai intézmények közvetlen közremûködésével, az autonómiát igénylõ magyar közösségek egységes fellépésével való elérése.

      A KMAT jogosítványa és hatásköre képviseleti, társult tagokra érvényes határozatokat nem hozhat. A társult tagokkal együtt, azok önálló törekvéseit és határozatait képviseli az Európai Parlamentben, az Európai Bizottságban, az Európa Tanácsban, annak Parlamenti Közgyûlésében, az Európai Biztonsági és Együttmûködési Szervezetben, az Egyesült Nemzetek Szervezetében, a nem kormányszintû szervezetekben, minden olyan fórumon, amelyet a KMAT társult tagjai egységesen vagy önállóan megjelölnek.

      A KMAT-hez társulhat minden olyan Kárpát-medencei testület, közképviseleti – polgári vagy politikai – szervezet, amely következetesen cselekszik a magyar közösség autonómiájáért, és együttmûködési, illetve csatlakozási szándékát bejelenti. 
       
      Nagyvárad, 2004. június 16.


       
      Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, Tõkés László elnök,


      Székely Nemzeti Tanács, Dr. Csapó I. József elnök,


      Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége, Jakab Sándor alelnök,


      Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, Tomka György elnök,


      Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, Milován Sándor alelnök,


      Magyar Polgári Szövetség, Szász Jenõ elnök,


      Vajdasági Magyar Demokrata Párt, Ágoston András elnök

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

A Bethlen Gábor Alap támogatásával:

bga alap logo

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO