Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

 • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért
 • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért

Határozat a házszabály módosítására

Hivatkozva a Székely Nemzeti Tanács Házszabályára, 

Figyelembe véve:

 • a Székely Nemzeti Tanács megalakulása óta eltelt idő tapasztalatait;
 • a Gyergyószéki Székely Tanács írásban benyújtott javaslatait

a Székely Nemzeti Tanács a Házszabályt a következők szerint módosítja: 


 1. cikk

  A Házszabály 4. cikkelye mostantól a következőképpen hangzik: 

  (a) A széki székely tanácsok javaslatára a Székely Nemzeti Tanács kijelöli az Állandó Bizottságot. Az Állandó Bizottság tagjai: elnök, alelnökök, jegyzők.

  Az ÁB az SZNT operatív végrehajtó és döntés-előkészítő testülete. 

  (b) Az ÁB elnöke az SZNT mindenkori elnöke, tagok a széki tanácsok által székenként jelölt és az SZNT által megerősített alelnökök és jegyzők. 

  (c) Az ÁB tagság megszűnik lemondással, visszahívással, vagy elhalálozással. 


  II. cikk

  A Házszabály 11. cikkelye kiegészül a következő új bekezdésekkel: 

  (c) Az ÁB tagjai részt vállalnak az ÁB-n belüli munkaterületeknek megfelelő szakbizottságok megszervezésében és tevékenységében.

  (d) Az ÁB tagjai személy szerint felelősek az SZNT szervezeti felépítéséből és programjából adódó, hatáskörüknek megfelelő tevékenységi terület összehangolásáért. 

  (e) Az ÁB tagjai, munkaterületüknek megfelelően programokat dolgoznak ki és határozati javaslatokat készítenek elő a programok végrehajtásának érdekében, amelyeket jóváhagyás végett, az SZNT elé terjesztenek. 

  (f) Az ÁB tagjai, hatáskörüknek megfelelő területen, az elnökkel egyetértésben képviselik az SZNT-ot és ennek megfelelően nyilatkozatokat, állásfoglalásokat adhatnak ki, vagy terjeszthetnek az ÁB illetve az SZNT elé, megvitatás és jóváhagyás végett. 

  (g) Az ÁB tagjai kötelesek, az ÁB-ban gyakorolt hatáskörüknek megfelelő tevékenységükről tájékoztatást adni (beszámolni) az SZNT elnökének, az ÁB –nak, a szakbizottságoknak és az SZNT-nek. 


  III. cikk

  A Házszabály 12. és 13. cikkelye közé bekerül a következő új cikkely: 

  12/A Cikk

  Az SZNT Állandó Bizottságának feladatai és jogköre
 1. Az ÁB felel az SZNT határozatainak végrehajtásáért
 2. Az ÁB az SZNT határozataiból levezethető döntéseket hoz, és cselekvési programokat készít, határozatokat, állásfoglalásokat, nyilatkozatokat fogad el.
 3. Az ÁB javaslatokat tesz az SZNT napirendjére vonatkozóan, megvitatja és elfogadja a napirenddel kapcsolatos, az elnök és az ÁB tagok által előkészített határozati javaslatokat.
 4. Az ÁB rendes üléseit negyedévenként tartja.
 5. Az ÁB döntőképes tagjainak fele plusz egy jelenlétében, döntéseit egyszerű többséggel (jelenlevők fele plusz egy) és nyílt szavazással hozza.
 6. Rendkívüli ülést tarthat valahányszor a helyzet megköveteli.
 7. Az ÁB üléseit az SZNT elnöke hívja össze, a napirend megjelölésével.
 8. Az ÁB összeállítja a tanács költségvetését és követi annak végrehajtását.
 9. Az ÁB tagjainak visszahívását az őt jelölő széki tanács kezdeményezheti. Valamely ÁB tag sorozatos és indokolatlan távolmaradása esetén (három egymás utáni ülés) az SZNT elnöke köteles kérni az illetékes széki tanácstól az ÁB tag visszahívását és új ÁB tag jelölését. Az új tag beiktatásáról az SZNT soron következő ülése dönt.
 1. cikk

  A Házszabály 21. cikkelyének (c) pontja mostantól a következőképpen hangzik: 

  (c) A tanács elnökének lehetőleg a javasolt időpontra, az összehívás indokának és a napirendnek a megjelölésével az ülést össze kell hívnia. 


  V. cikk

  A Házszabály 21. cikkelyének végére újabb két bekezdés kerül: 

  (d) A rendkívüli ülés a megjelölt napirendi pontokban előterjesztett határozatokat elfogadja, elutasítja, vagy az állandó bizottság, esetleg a szakbizottságok elé utalja módosítás végett. Ez utóbbi esetben az SZNT következő ülésén ismét napirendre tűzi a módosított határozati javaslatot. 

  e) A rendkívüli ülés csak az összehívásban megjelölt napirendi pontokat tárgyalhatja, és csak azokkal kapcsolatban hozhat döntést. 

  VI. cikk

  A Házszabály 23. cikkelye mostantól a következőképpen hangzik: 

  23. cikk 

  A Székely Nemzeti Tanács elé javaslatokat terjeszthet a tanács elnöke, az állandó bizottság, a széki tanácsok, a szakbizottságok és minden küldött. 


  VII. cikk

  A Házszabály 24. cikkelye mostantól a következőképpen hangzik: 

  24. cikk 

  A Székely Nemzeti Tanács ülésének napirendjét az ÁB javaslatára, az elnök előterjesztése alapján a tanács határozza meg. 


  VIII. cikk

  A Házszabály 37. cikkelyének végére újabb bekezdés kerül: 

  (d) A Székely Nemzeti Tanács határozatai kötelező érvényűek a széki és települési tanácsokra. 

  IX. cikk

  A megváltozott Házszabályt a cikkelyek újraszámozásával közzé kell tenni a Székely Nemzeti Tanács honlapján. 

A Székely Nemzeti Tanács

Marosvásárhely, 2009.december. 19.

Figyelembe véve Kolozsi Béla Úr javaslatát; 

követve a Székely Nemzeti Tanács azon célkitűzését, hogy minél szélesebb körben ismertesse Székelyföld önállósági törekvéseit 

a közmédiumok társadalmi szerepének érvényesítése érdekében

a Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottsága 
elhatározza:

támogatja Kolozsi Béla Úr a Székelyföld területének napi képernyős bemutatására tett javaslatát, amely a közmédiumok időjárásjelentéseiben valósulhat meg. Ennek érdekében jelen határozatot a csatolt indoklásokkal együtt a döntéshozó testületek figyelmébe ajánlja. 

Indoklás

A Székelyföld területének napi képernyős bemutatása

Hat évvel ezelőtt kezdeményezésre került és most, rövid idővel ezelőtt jórészt meg is valósult, hogy a magyarság teljes településterületének közismertebbé tétele céljából a magyarországi közszolgálati televíziók naponta az időjárás jelentések kapcsán mutassák be a Kárpát-medence egészét. 

A Székelyföld jogos területi autonómiájának széleskörű megismertetését segítendő szükséges lenne ugyanebben a keretben, az előbbi logikáját folytatva a Székelyföld területének külön, kiemelten is, a magyarországi tájegységekhez hasonló meteorológiai keretekben történő, napi képernyős bemutatása. A közvélemény ez ügyben megfelelő jártassága, szemléleti érlelődése, azonosulása igen jelentős a nemzetpolitika-, a területi autonómiára vonatkozó igényei szempontjából. A javasolt televíziós műsorpolitikai törekvés érvényesítése alkalmas lenne utóbbiak előmozdítására.

0
0
0
s2smodern

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO