Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

 • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért
 • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért

Gyergyóditró, 2006. június 18.

Indoklás


A Székely Nemzeti Tanács, a székelység képviseletében, a Székelyföld autonómiájáért demokratikus eszközökkel folytatott küzdelem újabb megnyilvánulásaként, 2006. június 18-ra Székely Nemzetgyűlést hív össze, Gyergyóditróba.


A Székely Nemzeti Tanács, a történelmi székelyföld őshonos, ma is 76 százalékos többségben levő, magyar nemzeti önazonosságú lakosságának akaratából, megkeresett minden olyan romániai hatóságot, amely illetékes Székelyföld autonóm közigazgatási régió újralétesítésében, a székelység teljes és tényleges egyenlőségének garantálásában. Többszöri megkeresésünket a székely közakarat érvényesítésére, minden megszólított hatóság visszautasította. 

A Székely Nemzeti Tanács, a Székelyföldön őshonos többségi közösség nevében azzal a kéréssel fordult az Európai Parlamenthez és az Európai Unió Bizottságához, hogy Székelyföld autonómiájának törvény általi szavatolását tegye Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának feltételévé. Az Európai Parlament a 2005. márciusi Jelentésében az erdélyi magyarság védelmére a szubszidiaritás és az önkormányzás elveit tiszteletben tartó, kiegészítő intézkedésekre szólította fel Romániát. Románia ezen elvárásnak nem tett eleget. 

A 2006. március 15-én, Székelyudvarhelyen, a székelység képviseletében összesereglett 20 000 polgár erősítette meg akaratát Székelyföld autonómiájára és nagygyűlésen követelt autonómiát Székelyföldnek, szabadságot a Székely Népnek!

Ennek ellenére, az előzetes jelzések szerint, a Románia EU-ba való belépésére vonatkozó 2006. május 16-i Országjelentésben az Európai Bizottság a nemzeti kisebbségek, így a romániai magyarság problémáit is megoldottnak tekinti.

A Székely Nemzeti Tanács, a székelység és Székelyföld közképviseletét ellátva, több ízben, s a Székely Nagygyűlés résztvevői határozottan megfogalmazták, hogy a székelység soha nem mond le Székelyföld autonómiájáról!

A 86 éve tartó kiszolgáltatottság, Székelyföld szétdaraboltságának fenntartása, a székelység területi autonómiához való jogának elutasítása, arra készteti a Székely Nemzeti Tanácsot, hogy a közakarat újboli kifejezése végett, döntéshozatalban illetékes Székely Nemzetgyűlést hívjon össze!

A székely népnek joga van az önrendelkezésre
A polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmánya (ENSZ 1966 - hatályba lépett 1976. március 23-án) előírja:

 1. Minden népnek joga van az önrendelkezésre. E jog értelmében a népek szabadon határozzák meg politikai rendszerüket és szabadon biztosítják gazdasági, társadalmi és kulturális fejlõdésüket.
 2. Céljai elérése érdekében minden nép – a kölcsönös előnyök elvén alapuló nemzetközi gazdasági együttmûködésbõl és a nemzetközi jogból eredõ kötelezettségeinek tiszteletben tartásával – szabadon rendelkezik természeti kincseivel és erőforrásaival. Semmilyen körülmények között sem fosztható meg valamely nép a létfenntartásához szükséges eszközeitől.
 3. Az Egyezségokmányban részes államok, ideértve azokat is, amelyek önkormányzat nélküli, illetőleg gyámsági területek igazgatásáért felelősek, előmozdítják a népek önrendelkezési jogának megvalósítását, s ezt a jogot az Egyesült Nemzetek Alapokmányának rendelkezéseivel összhangban tiszteletben tartják.

Romániának, mint ezen nemzetközi egyezmény aláírójának, amely Székelyföld önkormányzat nélküli történelmi terület igazgatásáért felelős, kötelessége előmozdítania a székely nép önrendelkezési jogának megvalósítását. 

A Gazdasági, szociális és kluturális jogok nemzetközi egyezségokmánya előírja:

 1. Minden népnek joga van az önrendelkezésre.
 2. Minden nép szabadon rendelkezik természeti kincseivel és erőforrásaival.
 3. Valamely nép semmilyen körülmények között sem fosztható meg a létfenntartásához szükséges eszközeitől.

A székely népnek tehát joga van szabadon rendelkeznie Székelyföld természeti kincseivel és erőforrásaival és nem fosztható meg a létfenntartásához szükséges eszközöktől!

A székely nép államon belüli önrendelkezése

1918. december 1-én a Gyulafehérvári Nemzetgyűlés határozatban nyilvánította ki a népek teljes nemzeti szabadságát: minden népnek joga saját kebeléből választottak által önkormányozni, nemzeti önazonosságát megőrizni, önazonossága védelmére megfelelő kiegészítő intézkedésekben részesülni, számarányuknak megfelelő saját oktatási-, kulturális-, közigazgatási intézményekkel, döntéshozó, végrehajtó és bíráskodó testületekkel rendelkezni.

86 év óta várjuk ezen megfogalmazott alapelv betartását. 86 év után a székely nép kijelenti: teljes és tényleges szabadságot akar, jogi garanciákat az önrendelkezésre és Székelyföld önkormányzására!

A székely nép a román államon belüli önrendelkezés formáját hirdette meg és ennek szavatolásához követeli Székelyföldnek a román államon belüli önkormányzását! 

A székely nép jogosult az önrendelkezés demokratikus eszközeire, arra, hogy szabadon határozhassa meg történelmi területe önkormányzásának formáját és szabadon biztosíthassa gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődését. Követeli a történelmi székely székek közigazgatási hatásköreinek helyreállítását és Székelyföld autonóm közigazgatási régió újralétesítését.

A székely nép követeli mindazoknak a hatásköröknek, jogosítványoknak és intézményeknek törvény általi garantálását, amelyek a Helyi Autonómia Európai Chartájának, a Regionális Autonómia Európai Chartájának, A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának, a Nemzeti Kisebbségek Védelmére Vonatkozó Európai Keretegyezménynek, az Európa Tanács 1993/1201-es Ajánlásának és a 2003/1334-es Határozatának, az Európai Parlament 2005. április 5-i Jelentésében foglaltaknak megfelelően, lehetővé teszik Székelyföld önkormányzását. 

A székely nép az Európai Unióban ugyanolyan státust akar, mint a német nép Dél-Tirolban, a katalán nép Katalóniában, a svéd közösség Aland szigetén, a flamand nép Flandriában, a baszk nép Baszkföldön, a gelegok Galíciában!

A székely nép kihirdeti az államon belüli önkormányzásának alapelveit

 1. Teljes és tényleges szabadságot Székelyföld minden népének. Minden népnek joga saját kebeléből választottak által önkormányozni, nemzeti önazonosságát megőrizni, önazonossága védelmére megfelelő kiegészítő intézkedésekben részesülni, számarányuknak megfelelő saját oktatási-, kulturális-, közigazgatási intézményekkel, döntéshozó, végrehajtó és bíráskodó testületekkel rendelkezni.

  Indoklás.
  - Székelyföldön minden népközösségnek garantált a teljes nemzeti egyenlőség.
  - Székelyföldön minden népközösség, ha számbeli kisebbségben van, akkor a személyi elvű autonómia elveinek tiszteletben tartásával, ha valamelyik kisrégióban többséget alkot, akkor a területi autonómia elveinek és gyakorlatának megfelelően választ saját kebeléből önkormányzati testületeket.
  - Székelyföldön minden népközösség az önkormányzás megfelelő eszközeivel dönthet saját sorsáról.

  2. Olyan régiót, amely a szubszidiaritás és az önkormányzás tényleges megvalósításának megfelelő hatalmi szintje, melyet az európai integráció során az e folyamatban résztvevő országnak sajátos belső szerveződésében mint alapvető elvet tiszteletben kell tartania.

  Indoklás.
  - Székelyföldön a régió döntéshozó önkormányzatának csakis összehangoló szerepe lesz.
  - Székelyföldön a régió végrehajtó önkormányzatának hatáskörei csakis a széki önkormányzatok által átruházott területekre terjednek ki.
  - Székelyföldön a székek autonóm közigazgatási egységek, csakis azokkal az összehangoló hatáskörökkel, amelyek nem sértik a helyi közigazgatási hatóságok autonómiáját.

  3. Regionális szintű hatalmat, amelynek demokratikusan létrehozott döntéshozó szervezete van, s amely széleskörű autonómiával rendelkezik a hatáskörök, ezek demokratikus gyakorlása terén és birtokában van a feladatok teljesítéséhez szükséges eszközöknek.

  Indoklás.
  - Székelyföld önkormányzatát demokratikus választások révén hozzák létre, amely a törvény által átruházott hatalom és hatáskörök, jogosítványok birtokosa.
  - Székelyföld önkormányzata nincs alárendelve a központi hatalomnak, de aláveti magát az alkotmányos felügyeletnek és az autonómia-statútumban előírt egyéb állami felügyeletnek.
  - Székelyföld pénzügyi-költségvetési autonómiája a régió önkormányzásának záloga.


  4. Esélyegyenlőséget minden elismert vallási felekezetnek.

  Indoklás.
  - Egyenlőség minden elismert vallási felekezetnek és anyagi támogatás a számarányosság szerint, valamint a szolidaritás szellemében.
  - Kiegészítő intézkedések a vallási felekezetek autonómiájának szavatolására.

  5. Demokratikus jogállamiságra jellemző társadalmi-politikai rendszert az élet minden területén. Teljes értékű közvetlen és közvetett demokráciát.

  Indoklás.
  - Általános, közvetlen, szabad és titkos választások.
  - Többpártrendszer.
  - Polgári gyűlések határozatainak érvényesítése.
  - Helyi és regionális népszavazás rendszeresítése és garantálása.
  - Települési-, széki- és regionális közképviseleti testületek működtetése.
  - Közösségi felügyelet a választottak felett.

  6. A tulajdonjog garantálását. Szabad vállalkozást. Gazdasági esélyegyenlőséget és fejlesztési szolidaritást. Szociális piacgazdaságot.

  Indoklás.
  - Telekkönyvek helyreállítása.
  - Székely családok vagyonainak belső rendelkezésekkel való védelme.
  - Székely települések versenyképességének növelése.
  - Vállalkozói és munkavállalói esélyegyenlőség.
  - Önálló magántermelés, összehangolt felvásárlás, feldolgozás, értékesítés.
  - Összehangolt vidékfejlesztés.
  - Magántulajdonra épülő, de közös piackutatáson és -keresleten alapuló turizmus.


A Székely Nemzetgyűlés Határozatának végrehajtója a Székely Nemzeti Tanács

A Székely Nemzetgyűlés megbízza a Székely Nemzeti Tanácsot, hogy képviselje a Székely Nép akaratát, székelyföldi szervezettségével biztosítsa a székely közületek és Székelyföld önszerveződését, lássa el Székelyföld képviseletét belföldön és külföldön egyaránt.

Indoklás.
- A Székely Nemzetgyűlés, a székely nép nevében jogot formál az önrendelkezésre és Székelyföld önkormányzására.
- A Székely Nemzetgyűlés, Határozatának végrehajtásával megbízza a Székely Nemzeti Tanácsot.
- A Székely Nemzetgyűlés Határozata alapján, a székely településeken, a székely székeken megindul a belső önszerveződés, amelynek révén a székely közösségek az élet minden területén kinyilvánítják akaratukat saját sorsuk irányítására.
- Székelyföld belső önszerveződésének kifejezéseképpen, a Székely Nemzeti Tanács kiírja és megszervezi a széki- és a székelyföldi belső választásokat.
- Székelyföld székely népének akarata szerint, s a székelység államon belüli önrendelkezésének jegyében, a Székely Nemzeti Tanács szorgalmazza a helyi népszavazás megszervezését Székelyföld autonóm közigazgatási régió újralétesítése tárgyában.
- A Székely Nemzeti Tanács követeli a Székelyföld autonómia statútumára vonatkozó törvénytervezet Románia Parlamentje általi jóváhagyását.
- A székely nép önrendelkezési törekvéseinek érvényesítéséért, Székelyföld önkormányzásának támogatásáért, a Székely Nemzeti Tanács külképviseletet létesít az ENSZ-ben, az Európai Parlamentben, az Európai Bizottság mellett és az Európa Tanácsban.

A székely nép soha nem mond le önrendelkezési jogáról, Székelyföld újralétesítéséről és autonómiájáról!
Autonómát Székelyföldnek – Szabadságot a Székely Népnek!

Kérjük, támogassa a Ditrói Római-katolikus Parókiát!

Elérhetőség:

Parohia Romanno-Catolică Ditrãu
Adószám:6369202
Bank: Kereskedelmi Bank Gyergyószentmiklós
Bankszámla-szám: RO89.RNCB.0155.0163.5366.0002

0
0
0
s2smodern

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO