Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

 • Székely Nemzeti Tanács

HATÁROZAT

a Székely Nemzeti Tanácsnak Románia Kormányával, Miniszterelnökével folytatandó tárgyalások kezdeményezésére Székelyföld autonómiájáról

Székelyföld őshonos közössége, a székelység ragaszkodik magyar nemzeti önazonosságához és szülőföldjéhez. A szülőföldön való megmaradás feltételeként Székelyföld autonóm közigazgatási régió létrehozását fogalmazza meg! A belső önrendelkezés, a közösségi önkormányzás jogán igényli Székelyföld autonómiáját.

Romániának az Európai Unióhoz való csatlakozása, a Koppenhágai Feltételeknek megfelelően, alapvető követelményként hordozza az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartását, minden állampolgár és az általuk alkotott közösségek teljes és ténylege egyenlőségének szavatolását.

A székelység csakis a közösségi önkormányzás hatásköreinek és intézményeinek birtokában tudja megélni a teljes és tényleges egyenlőséget, olyan eurorégióban, amelyben az Európai Unió autonóm közösségei is élnek.

Székelyföld autonóm régióként való létrehozása tehát a székelység létfeltétele és az európai autonóm közösségek sajátja. Ezen régió statútumának törvény általi jóváhagyása a parlamenti demokrácia érvényesítése. Székelyföld autonómiájának elnyerése a Románia Kormánya által tanúsított álláspontnak, illetve támogatásnak is függvénye.

A Székely Nemzeti Tanács, a demokratikus jogállam kereteiben és a székelység autonómia-törekvéseinek érvényesítéséért, tárgyalásokat kezdeményez Románia Kormányával és Miniszterelnökével Székelyföld autonómiájáról. E tárgyalási szándék közvetítésével és tárgyaló hatáskörrel felhatalmazza az SzNT elnökét és Állandó Bizottságát.

Székely Nemzeti Tanács
2005. február 12.

HATÁROZAT


a Székelyföld Autonómiastatútumára vonatkozó törvénykezdeményezés Románia Parlamentjébe való benyújtásáról

A Székely Nemzeti Tanács, a parlamenti demokrácia eszközét használva, a Székelyföld Autonómiastatútumára vonatkozó törvénykezdeményezést ismét Románia Parlamentjébe juttatja.
A törvénykezdeményezés korábbi parlamenti visszautasítása, amelyet azon alkotmányos előírásokkal indokoltak, hogy Románia egységes nemzetállam, s a népfelség csakis a román népet illeti meg, emberi jogaiban és alapvető szabadságaiban sértette a 613 000 lélekszámú, őshonos székelységet.

Románia Európai Unióhoz csatlakozása kötelez a demokratikus jogállam elveinek és feltételeinek figyelembe vételére, s a helyi, valamint a regionális autonómia törvény általi szavatolására késztet. A demokratizálódási folyamatnak ugyanis részét képezi a közösségi önkormányzás, az Európai Unió jogállamainak pedig sajátja az autonóm közösségek területi autonómiája.
Székelyföld Autonómiastatútumára vonatkozó törvénykezdeményezés Románia Parlamentje elé terjesztése a területi önkormányzásra törekvő székelység alapvető joga és annak parlament általi tárgyalása a demokrácia próbája.

Az SZNT felhatalmazza az elnököt és az Állandó Bizottságot, hogy ismét találja meg a lehetőséget a törvénykezdeményezés Parlament elé terjesztésére.

Székely Nemzeti Tanács
2005. február 12.

HATÁROZAT

az SZNT által adományozható díjak és kitüntetésekre vonatkozóan

A SZNT legfőbb törekvése Székelyföld területi autonómiájának megvalósítása.

Tudatában vagyunk annak, hogy ezen célkitűzés csak a Székely Nép egységes akarata és törekvése által valósítható meg.

Közösségünk (népünk) a hit, akarat és cselekvésbeli egysége hozhatja meg a sikert.
Az autonómia kiharcolásához minden egyén, szervezet, intézmény, csoportosulás, hozzájárulhat azzal, hogy segíti népünk önbizalmának, őseinktől ránk hagyott keresztény erkölcsi értékrendünk helyreállítását, erősíti az autonómia megvalósíthatóságába vetett hitet, segíti a közösségi akarat erősödését, és cselekvően részt vesz a megvalósítás folyamatában.

A SZNT, a fentiek figyelembe vételével, a Házszabály 43. cikkely, (c) bekezdése alapján elhatározza:
Az áldozatos munka, népünk boldogulásáért, az autonómia megvalósításáért kifejtett tevékenység elismerésére Gábor Áron-díjat alapít.


 1. A díj évente kerül kiosztásra, a SZNT ülése alkalmával.
 2. A díjat az SZNT adományozza az ÁB javaslatára.
 3. Javaslatot tehet a díj adományozására az SZNT elnöke, a széki, illetve települési székely tanácsok és a szakbizottságok bármelyike.
 4. A Gábor Áron-díj odaítélhető, olyan, bel- vagy külföldön élő egyéniség, csoportosulás, szervezet vagy intézmény számára, aki (amely) kiemelkedő érdemeket szerzett a Székelyföld autonómiájáért folyó küzdelemben.
 5. Minden évben négy díj adható ki, az alábbiak szerint:
 6. Székelyföldön élő személyiség
 7. A Kárpát-medencében élő személyiség
 8. A Kárpát-medencén kívül élő személyiség.
 9. Szervezet, intézmény, csoportosulás.
 10. Nem díjazhatók: az SZNT elnöke és az ÁB tagjai.
 11. Az SZNT megbízza az ÁB-t, dolgozza ki az egyéb jellegű kitüntetésekre és elismerésekre vonatkozó szabályzatot (pártoló tagság, tiszteletbeli tagság, tiszteletbeli konzul, érdemdiploma stb).

Székely Nemzeti Tanács
Gyergyószentmiklós, 2005. február 12.

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

A Bethlen Gábor Alap támogatásával:

bga alap logo

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO