Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

Nyílt levél a Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa Bürójának

Jean-Claude Frécon,
Elnök Úr és
Andreas Kiefer,
Fõtitkár Úr figyelmébe

Tisztelt Elnök Úr, 
Tisztelt Fõtitkár Úr


A Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusának Bürója a tavaly úgy döntött, hogy a székelyföldi önkormányzatok határozatait napirendjére tûzi, majd ennek eredményeként felkérte a Kongresszus Monitoring Bizottságát, hogy érdemben foglalkozzon a kérdéssel, ezt követõen egy írásos állásfoglalást kért Románia kormányától. Minderrõl Andreas Kiefer Fõtitkár úr levélben tájékoztatta az érintett székelyföldi polgármestereket. Az ügy elõzményeit a Székely Nemzeti Tanács tavaly november 8-án tartott ülésén a következõképpen foglalta össze, az Európa Tanács Fõtitkára, Thorbjørn Jagland úr részére: 
„A tavalyi évben a romániai Székelyföld történelmi régió önkormányzatai elhelyezkedõ Székelyföld negyvennégy önkormányzata külön-külön azzal a kéréssel fordult Románia kormányához és parlamentjéhez, az õket megválasztó helyi közösségek nevében, hogy tegyék lehetõvé, hogy egyetlen egységes és különálló közigazgatási egységhez tartozzanak. Kérik ugyanakkor, hogy ezt a közigazgatási egységet Székelyföldnek hívják, különleges, autonóm jogállást szavatoljon neki a törvény saját ügyeinek intézésére és az itt élõ székely-magyar közösség önazonosságának megõrzésére, és kérik, hogy a magyar nyelv az állam nyelve mellett hivatalos legyen ebben a régióban. A kérést magába foglaló határozatokat az önkormányzatok eljuttatták az Európa Tanácsnak, az Európai Unióban a Régiók Bizottságának és az ENSZ Emberjogi Tanácsának is.
A memorandum elfogadásának elõzménye, hogy Románia közigazgatási átalakítás elõtt áll, és bár a kormány ígéretet tett arra, hogy tiszteletben fogja tartani Románia nemzetközi kötelezettségvállalásait, mégis egy olyan tervet tett közzé, amely betagolná Székelyföldet egy olyan régióba, amelyben a székelység részaránya mindössze 29%, míg Székelyföldön ez az arány 75%. A tervezett intézkedés sérti a Kisebbségi Keretegyezmény, de a Kisebbségi vagy Regionális Nyelvek Chartájának elõírásait is. 
Románia kormánya elindította a közigazgatási átalakítás folyamatát, megtörténtek a szükséges lépések az alkotmánymódosítás felé, anélkül, hogy a kormány kikérte volna errõl a helyi közigazgatási hatóságok véleményét. Ezt kötelezõ módon meg kellett volna tennie, tekintettel a Strasbourgban 1985. október 15-én elfogadott, Románia által a 199/1997 számú törvénnyel ratifikált Helyi Autonómia Európai Chartájára, hiszen a Charta 4. cikk 6. bekezdésében elõírja: „lehetõség szerint ki kell kérni idejében és megfelelõ módon a helyi hatóságok véleményét a tervezés és döntéshozatal szakaszában minden olyan kérdésben, amely közvetlenül érinti õket.”
A fentiekben leírt kéréseket lényegében a Charta idézett elõírásának szellemében fogalmazta meg 44 (ez a szám idõközben 51 emelkedett, a határozatok elfogadása pedig folytatódik) székely önkormányzati hatóság, amelyekhez újabb csatlakozások várhatók a jövõben. Ám a meghallgatás helyett a kormánymegbízottak közigazgatási bíróságon támadták meg az említett határozatokat, megpróbálják megfélemlíteni a polgármestereket és önkormányzati képviselõket. 
Meggyõzõdésünk, hogy Románia közigazgatási átszervezése nem sértheti a székelység jogait, és ez nem is történhet meg, ha a kormány tiszteletben tartja Romániának az Európa Tanácsban vállalt kötelezettségeit. Meggyõzõdésünk, hogy az Európa Tanácsnak nagyon komoly szerepet kell vállalnia a tagállamok demokráciájának elmélyítésében, meg kell követelnie, hogy tartsák be a Kisebbségi vagy Regionális Nyelvek Chartájának, a Kisebbségi Keretegyezménynek, a Helyi Autonómia Európai Chartájának elõírásait, ezzel az európai stabilitást is szolgálva.” 

A Kongresszus Monitoring Bizottsága több halasztás után ez év március 24-én Strasbourgban tartott ülésén úgy döntött, hogy a kérdés nem tartozik a hatáskörébe és visszautalta a Kongresszus Bürójának. 
Nem vonjuk kétségbe, hogy a Monitoring Bizottságnak formálisan jogában állt ezt a döntést meghoznia, ugyanakkor sajnálkozva szögezzük le: 
1. A Monitoring Bizottság elmulasztotta megvizsgálni, hogy Románia kormányának tervezett közigazgatási átszervezése megfelel-e a Helyi Autonómia Európai Chartájába foglalt elõírásoknak. 
2. A Monitoring Bizottság elmulasztotta megvizsgálni, hogy az Európa Tanács szaktestületeinek Romániával kapcsolatos dokumentumai tartalmaznak-e olyan ténymegállapításokat, amelyek relevánsak lehetnek a Székelyföldi önkormányzatok ügyében (például a Rasszizmus és Intolerancia elleni Európai Bizottság jelentése).
3. A Monitoring Bizottság elmulasztotta megvizsgálni, az Európa Tanács Románia által ratifikált egyezményeinek, - például a Kisebbségi vagy Regionális Nyelvek Chartájának, vagy a Kisebbségi Keretegyezménynek, - azokat a közigazgatási vonatkozásait, amelyek egyértelmûen a hatáskörébe tartoznak.  
4. A Monitoring Bizottságnak az a döntése, hogy visszautalja a székelyföldi önkormányzatok ügyét a Kongresszus Bürójának, azzal az indoklással, hogy ez Románia belügye, ellentétes az Európa Tanács alapszabályának 3 cikkével, amely kimondja: „Az Európa Tanács valamennyi tagállama elismeri a jog uralmának az elvét és azt az elvet, hogy a joghatósága alá tartozó minden személy részesül az emberi jogokban és az alapveto szabadságokban. Minden tagállam kötelezi magát, hogy oszintén és tevékenyen együttmuködik az I. fejezetben meghatározott cél megvalósításában.”      


Tisztelt Elnök Úr, 
Tisztelt Fõtitkár Úr,

A Székely Nemzeti Tanács úgy ítéli meg, hogy Önök helyes döntést hoztak, amikor a Kongresszus Monitoring Bizottságát felkérték, hogy érdemben foglalkozzon Székelyföld ügyével, mint olyan üggyel, amely a hatáskörébe tartozik. Szembe kell nézni azzal a ténnyel, hogy amikor az Európa Tanács valamely testülete saját, alapdokumentumaiban rögzített hivatását politikai okokból nem meri felvállalni, azzal nem segíti a demokrácia elmélyítését, kiszélesítését, a volt szovjet-rendszer országaiban pedig akaratlanul is a pártállami visszarendezõdést bátorítja. Ennek megfelelõen Romániában például a Belügyminisztérium tervei szerint a kisebbségek autonómiájáról véleményt alkotni, azt kimondani, vagy erre vonatkozó közakaratot demokratikusan kifejezni bûncselekménynek fog minõsülni a jövõben. 
Meggyõzõdésünk, hogy az Európa Tanács és belsõ intézményei, köztük a Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa nem lehet közömbös az iránt, ha egy tagállam az Európa Tanácsban vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, és szembemegy azokkal az alapvetõ értékekkel, amelyek védelmében az Európa Tanács létrejött. Meggyõzõdésünk, hogy meg fogják találni a továbblépésnek azt a módját, amely Romániát arra fogja ösztönözni, hogy az Európa Tanács elveit és értékeit következetesen figyelembe vegye a közigazgatási átszervezése során. 

Marosvásárhely, 2015.IV.7. 

                                           
                                  Izsák Balázs
                        A Székely Nemzeti Tanács elnöke

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

A Bethlen Gábor Alap támogatásával:

bga alap logo

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO