Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

Petíció a Székely Szabadság Napján

Románia Kormányának és Parlamentjének

Tájékoztatásképpen: Klaus Johannis államfőnek

Ma, 2015. március 10-én, több székelyföldi településen összegyűlt székelyek és a velük szolidaritást vállalók, a jog és a demokrácia útját járva egyhangúlag és ismételten  nyilvánítjuk ki akaratunkat: igényeljük Székelyföld területi autonómiáját! Ezt teszik ma szerte a nagyvilágban gyülekezési jogukat szabadon gyakorló állampolgárok is, akik velünk együtt megértették a Székely Szabadság Napjának üzenetét: ez a nap nemcsak a székely vértanúkra való közös emlékezés napja, de a jogkövetelésé is Székelyföld jövőjéért, alapvető emberi jogaink gyakorlásáért.

A kormány által tervezett közigazgatási átalakítás folyamata továbbra is rendkívüli aggodalomra ad okot: Székelyföldnek egy nagyobb közigazgatási egységbe tagolása ellent mond a közösség akaratának. Hogy a székelyföldi önkormányzatok (mindeddig) mintegy harmada által elfogadott autonómiapárti határozatokat a kormánymegbízottak az igazságszolgáltatás segítségével érvényteleníteni kívánják, az semmit nem változtat azon a tényen, hogy egyre több közösség képviselői teszik le voksukat Székelyföld önrendelkezése mellett.

Ha a kormány nem veszi figyelembe ezt a tényt, nem csupán állampolgárainak akaratát hagyja figyelmen kívül, de egy sor nemzetközi kötelezettségvállalását is megszegi:

- nem tartja be az Európa Tanácshoz való csatlakozáskor vállalt kötelezettségét, a tanács 1201 (1993), illetve 1334 (2003) számú ajánlásának teljesítésére;

- nem tartja tiszteletben a Kisebbségi Keretegyezményben és a Kisebbségi és Regionális Nyelvek Európai Chartájában foglalt kötelezettségeit;

- nem tartja tiszteletben a Helyi Autonómiák Európai Chartáját;

- nem tartja tiszteletben a Magyarországgal a megértésről, az együttműködésről és a jószomszédságról megkötött államközi szerződést;

- megsérti az Egyesült Nemzetek Polgári és Politikai Jogokra vonatkozó Nemzetközi Egyezségokmányát, amely szerint az önrendelkezés minden népnek joga.

Ezen felül pedig figyelmen kívül hagyja:

- az Európai Unió javaslatait, amikor regionális reformot, az ország közigazgatási átalakítását tervezi;

- az Európa Tanács több ajánlását;

Ennél azonban még súlyosabb hogy Marosvásárhely polgármestere, az igazságszolgáltatás hallgatólagos közreműködésével, mondvacsinált okokra hivatkozva, jogtalanul korlátozza a gyülekezési- és szólásszabadságot, a követelések érdekében fellépni kívánó állampolgárok alkotmányos jogait sértve.

Többször kijelentettük már: Székelyföld területi autonómiája nem sérti Románia területi egységét és állami szuverenitását, nem sérti a Székelyföldön élő román és más nemzetiségű polgárok érdekeit, sem Románia alkotmányát. Székelyföld autonómiája azt jelenti, hogy történelmi szülőföldjén a székely-magyar többségi kollektivitás joga és tényleges képessége saját felelősségére és saját érdekében átvenni a közérdekű problémák jelentős részének megoldását, a szubszidiaritás elvének megfelelően. Teszi mindezt Székelyföld területén élő minden nemzeti közösség nevében és érdekében. Az autonóm régió az állam és a kollektivitás között elhelyezkedő választott testülettel rendelkezik, az önigazgatás hatásköreit gyakorolja, illetve államhatósági jogosítványokkal is bír. Mindez csakis párbeszéddel, a helyi közösségek szabad akaratával, a demokratikus elvek betartásával, az állampolgárok közötti szolidaritás és a konstruktív együttműködés megvalósításával valósítható meg.

Mindezek szellemében:

- Követeljük, hogy a tervezett közigazgatási átszervezés során Székelyföld alkosson önálló, autonóm jogkörökkel rendelkező közigazgatási és fejlesztési régiót a Székely Nemzeti Tanács által kidolgozott jogszabálytervezet alapján!

- Kérjük, hogy a román kormány és parlament a közigazgatási átszervezés során tartsa tiszteletbe vállalt nemzetközi kötelezettségeit, különös tekintettel az Európa Tanács Parlamenti közgyűlése 1201 (1993) ajánlásának 11., illetve 1334 (2003) ajánlásának 12. és 16. cikkelyére, valamint a Regionális Nyelvek Európai Chartájában foglalt előírásokra.

 - Tiltakozunk a marosvásárhelyi hatóságok túlkapásai ellen, amellyel alkotmányos jogainkat, a véleménynyilvánítás szabadságát és a gyülekezési jogot sértik meg! Kérjük a jogtalan tiltások kivizsgálását és a törvénytelenül eljárók felelősségre vonását!

- Követeljük, hogy a romániai hatóságok azonnal szüntessék be a székely jelképek üldözését, a jelképeket használó személyek és intézmények zaklatását és fenyegetését.

- Követeljük, hogy a kormány kezdjen párbeszédet Székelyföld státuszáról a székely nép legitim képviselőivel, a Székely Nemzeti Tanáccsal és a székely önkormányzatokkal!

Teljes és tényleges szabadságot és egyenlőséget akarunk Székelyföld minden lakosának!

Autonómiát Székelyföldnek, szabadságot a Székely Népnek!

Barót, Csíkszereda, Firtosmartonos Gyergyószentmiklós, Sepsiszentgyörgy,

2015. március 10.

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

A Bethlen Gábor Alap támogatásával:

bga alap logo

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO