Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért
  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért

Levél Románia miniszterelnök-helyettesének

Márton Zoltán, Makfalva polgármestere, a Székely Nemzeti Tanács alelnöke 2014. szeptember 9-én keltezett levélben hívta fel Liviu Dragnea miniszterelnök-helyettes figyelmét Románia kormányának azon kötelezettségére, hogy a közigazgatási átalakítást megelõzõen ki kell kérni a helyi önkormányzatok véleményét is. Alább teljes terjedelmében hozzuk nyilvánosságra az elküldött levél magyar fordítását.


A Székely Nemzeti Tanács Sajtószolgálata

Románia Kormányához

Liviu Dragnea Miniszterelnök-helyettes úr figyelmébe

 

Tisztelt Miniszterelnök-helyettes úr!

           

Tudomásul vettük Románia kormányának válaszát 20/8844/IM/26.06.2014 számmal iktatott levelünkre, amelyben tájékoztattuk Önöket a Maros megyei Makfalva község helyi tanácsának 24/30.04.2014 számú határozatáról. Ebben a válaszban azt közölték velünk, hogy levelünket és a csatolt memorandumot a Regionális Fejlesztési Minisztériumnak továbbították, amely „a központi közigazgatás illetékes szerve, amely a hasonló kéréseket elemzi és a velük kapcsolatos intézkedéseket is megteheti a vonatkozó törvényekkel összhangban”.  

Az említett határozat és annak szerves részét képező memorandum révén kifejeztük Makfalva község közösségének nevében álláspontunkat Románia tervezett közigazgatási átalakítására vonatkozóan, és a község lakosságának óhaját ezzel kapcsolatban.       

Tekintettel a Strasbourgban 1985. október 15-én elfogadott, Románia által a 199/1997 számú törvénnyel ratifikált Helyi Autonómia Európai Chartájára úgy értékeljük, hogy Románia kormánya elmulasztotta egy törvényes kötelezettségét. Elmulasztotta kikérni a helyi közigazgatási hatóságok véleményét Románia közigazgatási reformjára vonatkozóan, hiszen a Charta 4. cikk 6. bekezdésében előírja: „lehetőség szerint ki kell kérni idejében és megfelelő módon a helyi hatóságok véleményét a tervezés és döntéshozatal szakaszában minden olyan kérdésben, amely közvetlenül érinti őket.

Az erre a reformara vonatkozó döntés régen túljutott a tervezés szakaszán, figyelembe véve az alkotmány módosítását célzó lépéseket. A parlament két házának közös bizottsága, amely az alkotmány módosítására vonatkozó törvényjavaslatot készíti elő, módosító indítványt fogalmazott meg a harmadik szakaszra vonatkozóan, kiegészítve Románia közigazgatási egységeinek (község, város, megye) kategóriáit a régió fogalmával. Az alkotmánybíróság 2014. február 14.-én elfogadott 80-as számú, a törvényjavaslatra vonatkozó határozata nem kifogásolja ezt az indítványt, tehát szabad az út a közigazgatási átalakítás előtt. Közismert, hogy erre a lépésre azért van szükség, hogy valóra váltsák a kormány tervét, amely közigazgatási hatáskörökkel ruházná fel a fejlesztési régiókat. Ezt a tervet széles körben ismertette a sajtó, de Ön személyesen is Miniszterelnök-helyettes úr, amikor kijelentette: „a vonatkozó törvényi szabályozás szinte teljes egészében készen van, és miután módosul az alkotmány, ez a Parlament elé kerül, törvény által létrehozzuk a régiókat, választások lesznek és kezdődik egy átmenetei szakasz, egy-másfél év, amely alatt működőképessé tesszük a regionális intézményeket.”        

Következésképp a kormány véglegesnek tekinti a létrehozandó közigazgatási régiók határait, mi több elindította több területen (pénzügy, egészségügy, stb.) a közigazgatási átszervezést regionális struktúrák létrehozásával.

 A terv alátámasztására Románia kormánya egy „tudományos tanulmányt” is megrendelt a „CONREG” jelentést.

Ezek a tervezett intézkedések ellentétesek Makfalva község lakosságának, és Székelyföld helyi közösségeinek legitim érdekeivel, és ezeket nem előzte meg a helyi közigazgatási hatóságok véleményének kikérése, amint azt a Strasbourgi Charta ratifikálásáról szóló 199/1997 számú törvény előírja.  

Makfalva helyi tanácsa 24/30.04.2014 számú határozatával egy világos álláspontot fejtett ki ezekkel az intézkedésekkel kapcsolatban, ezt az álláspontot pedig az Önök kötelessége, Románia kormányának kötelessége lett volna kikérni az említett 199/1997 számú törvény alapján. Nem elég azonban, hogy Románia kormánya egy törvényes kötelezettségét elmulasztotta, és ezzel közérdeket sértett, megszegve a Strasbourgi Charta ratifikálásával vállalt kötelezettségét, de ráadásul a megyei kormánymegbízottak bírósági úton támadják meg a helyi hatóságoknak a lakosság óhaját kifejező határozatait.   

Így Maros megye kormánymegbízottja 2014.06.17.-én keresettel fordult a közigazgatási bírósághoz, kérve Makfalva község Tanácsa által elfogadott 24/30.04.2014 számú határozat érvénytelenítését.

Az állampolgárok szabad véleménynyilvánításnak elfojtását, a lakosság elbátortalanításának nyilvánvaló szándékát megmagyarázza az Ön sajtónyilatkozata:   

Az alkotmánymódosításhoz kapcsolódó tervre vonatkozó, Közvita a régiósításról és decentralizációról Romániában elnevezésű körútján a Galacra érkező Liviu Dragnea Miniszterelnök-helyettes arra a kérdésre válaszolva, hogy újralétesülhet-e a Magyar Autonóm Tartomány, egy híres mondást parafrazálva azt válaszolta: - Erre a tárgyra vonatkozóan két szavam van: „Ex Clus”

Mély megdöbbenéssel vettük tudomásul az Ön iróniáját Miniszterelnök-helyettes úr, amellyel egy legitim törekvését kezeli a volt Magyar Autonóm Tartomány lakóinak, amely tartományt különben a háború utáni Európa legborzalmasabb diktatúrája, Nicolae Ceausescu bolsevik diktatúrája számolt fel. Magyar nemzetiségűként is teljes jogú polgárai vagyunk Romániának, és elvárjuk követeléseink komoly és felelős kezelését, Románia alkotmányának szellemében:     

   „Románia minden állampolgárának közös és oszthatatlan hazája, fajra, nemzetiségre, etnikai származásra, nyelvre, vallásra, nemre, véleményre, politikai hovatartozásra, vagyonra, vagy társadalmi származásra való tekintet nélkül” (4. szakasz 2. bekezdés)

Ugyanakkor korrektnek tekintjük, ahogyan Románia Szenátusa kezelte Makfalva község helyi tanácsának 24/30.04.2014 számú határozatát. A szenátus Közigazgatási és Területszervezési Bizottsága köszönetet mondott nekünk a közigazgatási reformra vonatkozó „javaslatainkért” és biztosított arról, hogy „ezeket nagyon figyelmesen fogják elemezni, és figyelembe veszik azoknál a törvénytervezeteknél, amelyek a bizottság elé kerülnek.”   

Elvárjuk, hogy Románia kormánya hasonló módon kezelje a kéréseinket, és ezért kérjük:

  1. Utasítsák Maros megye kormánymegbízottját, hogy vonja vissza a közigazgatási bíróságról a keresetét, amelyben Makfalva község helyi tanácsának 24/30.04.2014 számú határozatának érvénytelenítését kérte.
  2. Késedelem nélkül és megfelelő módon kérjék ki a helyi hatóságok véleményét Románia közigazgatási reformjára vonatkozóan, és semmilyen formában ne akadályozzák a helyi közösségek szabad véleménynyilvánítását.
  3. Készítsék el felelősen az említett határozatba foglalt kéréseinknek alapos és elmélyült elemzését, és intézkedjenek az alábbiak szerint:

 

  1. a)Tiszteletben tartva a Regionális vagyKisebbségi Nyelvek Európai Chartájátamelyet Románia a 282/2007 számú törvénnyel ratifikált, és amely a 7. cikkében leszögezi:

a felek a regionális vagy kisebbségi nyelvek vonatkozásában azokon a területeken, ahol ezeket a nyelveket használják, mindegyik nyelv helyzetének megfelelően politikájukat, jogalkotásukat és gyakorlatukat az alábbi célokra és elvekre alapítják: minden egyes regionális vagy kisebbségi nyelv földrajzi körzetének tiszteletben tartása annak érdekében, hogy a fennálló vagy később létesítendő közigazgatási felosztás ne képezze e regionális vagy kisebbségi nyelv támogatásának akadályát.”

  1. b) Tiszteletben tartva aRománia által a 33/1995 számú törvénnyel ratifikáltNemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezmény 16. szakaszát, amely kimondja:

„a felek tartózkodnak olyan intézkedések meghozatalától, amelyek a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek által lakott területeken az arányokat megváltoztatják, és arra irányulnak, hogy korlátozzák azon jogokat és szabadságokat, melyek a jelen Keretegyezménybe foglalt elvekből származnak.

  1. c) Tiszteletben tartva aHelyi Autonómia Európai Chartáját, amelyet Románia a 199/1997 számú törvénnyel ratifikált, és amelynek 5. cikkelye szabályozza a területi-közigazgatási egységek határainak védelmét, és amelynek megfelelően:

 „nem lehet megváltoztatni a helyi önkormányzatok határait az érintett közösségekkel való előzetes konzultáció, vagy ahol ezt törvény lehetővé teszi, esetleges helyi népszavazás nélkül.”

Kiemelem, hogy jelen átirat az előzetes eljárás része az 554/2004 számú törvény 7. cikkében foglaltaknak megfelelően, és abban az esetben, ha az itt megfogalmazott kérések nem teljesülnek, és Önök továbbra is elutasítják a helyi közigazgatási hatóságok konzultálását a közigazgatási átalakítással kapcsolatban, amely közérdek és egyben a helyi közösségek törvényes joga,a közigazgatási bírósághoz fogok fordulni. 

Tisztelettel:

                                                                                              Márton Zoltán

                                                                                                  polgármester


Makfalva 09-09-2014

0
0
0
s2smodern

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO